Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
  Article
  Article 139 - Elecció d'un altre tipus d'ordenació

Article 139 - Elecció d'un altre tipus d'ordenació


Quan l'evolució de la situació urbanística o l'aparició de concepcions o necessitats noves justifiquin l'adopció d'uns altres criteris d'ordenació diferents dels previstos a l'article anterior, podrà elegir‑se un altre tipus d'ordenació, encara que no sigui un dels previstos en aquestes Normes. Aquesta elecció s'haurà de justificar a la documentació del Programa d'Actuació o del Pla Parcial i no podrà incrementar l'edificabilitat neta ni el nombre d'habitatges.