Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
  Article
  Article 138 - Tipus d'ordenació

Article 138 - Tipus d'ordenació


1. L'ordenació respondrà a un dels tipus següents:

I. Ordenació per volumetria específica.
II. Ordenació en edificació aïllada.

2. L'elecció del tipus d'ordenació podrà fer‑se en algun dels documents següents:

a. A les bases del concurs per a la formulació i l'execució del Programa d'Actuació Urbanística.
b. A l'oferta del concursant que resulti adjudicatari o, si escau, a l'avanç de planejament que aquest presenti.
c. Al Pla Parcial aprovat per al desenvolupament del pro­grama d'actuació urbanística, en el cas que no s'hagués fixat anteriorment.