Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
  Article
  Article 135 - Edificabilitat

Article 135 - Edificabilitat


1. L'edificabilitat bruta màxima a les actuacions per mitjà de programes d'actuació urbanística serà la corresponent a l'índex 0'25 m2 sostre/m2 sòl.

2. El mòdul de densitat d'habitatges no podrà ser superior a 25 habitatges per hectàrea de sòl brut.

3. Podran realitzar‑se edificacions o instal·lacions d'interès públic que requereixin la ubicació, necessàriament, en aquest sòl respectant‑se, en tot cas, els límits d'edificabilitat establerts en aquestes Normes i elaborant, prèviament, un Pla Especial abreujat o sumari, que es tramitarà d'acord amb el que disposa l'article 43.3 de la Llei del sòl i l'article 44 del Reglament de gestió urba­nís­tica.

4. No s'admetran al sòl urbanitzable no programat edificacions destinades a habitatge familiar mentre no s'aprovin programes d'actuació urbanística, ja que existeix en tots els llocs qualificats de sòl urbanitzable no programat la possibilitat de formació de nucli de població, que s'ha d'evitar, mentre no es realitzin, per mitjà d'aquell programa i els plans parcials, unitats urbanístiques integrades.