Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
  Article
  Article 134 - Definició

Article 134 - Definició


Aquesta zona comprèn el sòl opcionalment urbanitzable al qual el Pla General assigna en el cas del seu desenvolupament, per mitjà de programes d'actuació urbanís­tica, una intensitat d'ús menor, amb predomini dels edificis d'ordre obert i espais enjardinats, de manera concordant amb els valors paisatgístics i ambientals del territori.