Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 133 - Usos

Article 133 - Usos


1. Al sòl urbanitzable no programat que sigui objecte d'un programa d'actuació urbanística, la reglamentació detallada dels usos es farà a les ordenances del pla parcial, amb subjecció a les previsions generals contingudes en aquestes Normes i al Programa d'Actuació Ur­banística.

2. Quan el Programa d'actuació urbanística afecti zones qualificades de desenvolupament urbà intensitat 1 (clau 19), desenvolupament urbà intensitat 2 (clau 20b) i desenvolupament industrial (clau 22b), els usos prohibits seran els no tinguts en compte expressament a la regulació urba­nística que per a aquestes zones contenen aquestes Normes.

3. Les bases del concurs convocat per a la formulació i execució d'un programa d'actuació urbanística assenyalaran els usos permesos i, si és el cas, la seva distribució i proporció dins l'àrea d'actuació.