Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
  Article
  Article 133 - Procediment general

Article 133 - Procediment general


Les sol·licituds de declaració d'edifici ruïnós per part del propietari es resoldran d'acord amb el procediment següent:

1. Es presentaran al Registre general de l'Ajuntament, i indicaran el nom dels inquilins i arrendataris, així com el dels amos de les finques contigües per paret mitgera. Amb la instància es podrà acompanyar un dictamen subscrit per un arquitecte, que en cap cas no podrà ser un funcionari de l'Ajuntament respectiu.
2. El tinent d'alcalde, director o delegat de serveis, instructor de l'expedient, designarà un funcionari, si és possible lletrat, per actuar de secretari d'aquest; i en la primera provisió que dicti se citarà de compareixença el propietari de la finca, els inquilins, els arrendataris i la resta de possibles interessats, amb cinc dies d'antelació i en el termini màxim de quinze a partir d'aquell en què hagi tingut entrada la instància al Registre general de Secretaria; i interessarà, en el mateix termini, la designació del facultatiu municipal que haurà d'informar en l'expedient.
3. En l'acta de compareixença es consignaran totes les manifestacions que creguin convenient fer els interessats i puguin ser d'interès per determinar o no la ruïna, i si ho desitja el propietari podrà ser oït igualment el facultatiu autor del dictamen acompanyat, si és el cas, amb la sol·licitud.
4. En els deu dies següents a la compareixença i prèvia citació dels interessats perquè concorrin per si mateixos o assistits d'un tècnic, tindrà lloc la inspecció de la finca per part de l'arquitecte municipal, que farà aquest tràmit sigui quin sigui el nombre d'assistents a l'acte. Del reconeixement aixecarà acta el secretari de les actuacions, signada pels assistents, que podran fer les observacions que creguin oportunes. Els interessats podran presentar també, en el termini de deu dies, els dictàmens tècnics que considerin pertinents.
5. L'arquitecte municipal n'emetrà el dictamen en el termini de deu dies més. Aquest dictamen contindrà els elements tècnics i serà prou comprensiu per fundar l'acord final. En casos excepcionals, si l'instructor ho estima convenient, podrà acordar que s'ampliï el dictamen o que siguin dos els arquitectes informadors.
6. Un cop conclòs l'expedient, l'instructor proposarà a l'Alcaldia la resolució que estimi procedent amb referència a la declaració de ruïna o a l'ordre d'execució de les obres de reparació de l'edifici per mantenir-lo en condicions de seguretat, salubritat i ornament públics.