Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 130 - Definició

Article 130 - Definició


1. El Programa d'actuació del Pla Gene­ral Metropolità deter­mina, d'acord amb les seves previsions, el sòl urbanitzable no programat. Les revisions successives de l'esmentat Pro­grama podran alterar aquesta determinació d'acord amb el que disposa l'article 48 de la Llei del sòl.

2. El sòl urbanitzable no programat inclou sistemes, zones de desenvolupament urbà (clau 19 i 20 b), zones de desenvolupament industrial (clau 22b) i zones de desenvolupament urbà opcional (clau 21). La delimitació d'aquests tipus de sòl es fa als plànols b‑1 a escala 1/10.000, als quals s'hauran d'incorporar les variacions que resultin de les revisions del Programa d'Actuació que es realitzin en l'esdevenidor.

3. El sòl urbanitzable no programat podrà ser objecte d'urbanització mitjançant Programa d'Actuació Urbanística i en desenvolupament d'aquest, de Plans Parcials d'Ordenació, llevat que es tracti de l'execució de sistemes generals aïllats o d'algun dels elements, que podran ser desenvolupats directament mitjançant un Pla Especial.

4. En aquest sòl, el Pla General assenyala els usos no permesos i estableix les directrius mínimes sobre l'actuació urbanística futura a fi d'orientar‑la i no comprometre, més enllà del que sigui necessari per tal d'aconseguir els objectius d'aquest Pla General, les operacions que resultin necessàries o convenients en benefici de l'evolució de la situació urbanística del territori integrat a l'Entitat Mu­nicipal Metropolitana i de l'extensió del seu àmbit territo­rial segons el que disposa l'article 2.2 del Decret llei 5/1974.