Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
  • Títol
    Títol III. Les normes d'edificació
    Capítol 1r. De les obres
    Article
    Article 13

Article 13


En cap cas poden reduir-se, totalment o parcialment, les condicions mínimes d'habitabilitat existents, per raó de les obres d'edificació que comporta una actuació de rehabilitació.