Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 125 - Grues-torre

Article 125 - Grues-torre


1. La instal·lació i l'ús de grues-torre en la construcció, en allò que afecta la competència municipal, estarà subjecta a les condicions següents:

1. La grua per muntar i tots els seus elements s'hauran de trobar en perfecte estat de conservació.
2. La grua s'instal·larà en perfectes condicions de funcionament i seguretat.
3. La utilització de la grua s'haurà de fer dins de les càrregues màximes, en les seves posicions més desfavorables, que puguin ser transportades en els diversos supòsits d'ús.
4. Es cobriran amb pòlissa d'assegurança, de responsabilitat civil il·limitada, els danys de qualsevol gènere que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada a l'obra.
5. La col·locació dels elements que transporti la grua es durà a terme de la manera que ofereixi la màxima seguretat, a judici del tècnic responsable del seu funcionament.

2. Com a norma general, el carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar l'espai acotat pels límits del solar i la tanca de precaució de l'obra. Malgrat això, en casos degudament justificats, podrà admetre's que se sobrepassi el límit frontal de la tanca sempre que, per part del facultatiu directe de l'obra, es proposi una solució complementària o substitutiva de la tanca esmentada que garanteixi la seguretat de la utilització de la via pública.

3. Si per les dimensions del solar l'àrea de funcionament del braç hagués de sobrepassar l'espai acotat pels límits del solar i la tanca d'obra, aquesta circumstància s'haurà de fer constar expressament, així com el compromís d'adoptar les màximes prevencions per evitar contactes amb línies de conducció elèctrica. Tanmateix, en els supòsits excepcionals d‘aquest paràgraf i de l'anterior, l'atorgament o la denegació de la llicència serà facultat discrecional de l'Ajuntament.

 • Modificació de l'article 125 de les OO.MM. d'Edificació, pel que fa al terme municipal de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 1989 de 23/12/94).

  Art. 125. Grues-torre. (es modifica la condició 4ª de l'article 125.1 en el sentit de limitar la responsabilitat civil a cobrir per pòlissa d'assegurança, a efectes d'atorgament de llicència d'instal·lació i ús de grues-torre)

  4a. Els danys de qualsevol gènere que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estància a l'obra es cobriran amb pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil limitada amb els següents graus:

  1. Grues que no sobrepassin els límits del solar: 69.000.000 pessetes.
  2. Grues que sobrepassin els límits del solar volant per sobre d'altres finques no edificades: 69.000.000 pessetes.
  Aquestes quanties seran revisables anualment.
  3. Grues que sobrepassin els límits del solar volant per sobre d'altres finques edificades:

  • 100.000.000 pessetes si l'obra en construcció té fins a dues plantes d'alçada.
  • 125.000.000 pessetes si l'obra en construcció té entre dues i cinc plantes d'alçada.
  • 200.000.000 pessetes si l'obra en construcció té més de cinc plantes d'alçada.

  4. Si les grues sobrepassen els límits del solar volant per sobre d'altres finques destinades a zones verdes, vials, equipaments, etc. (col·legis, zones esportives, i altres equivalents), la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil limitada tindrà una cobertura de 250.000.000 pessetes, i excepcionalment, fins a 500.000.000 pessetes quan s'apreciïn els supòsits esmentats, en resolució motivada, l'existència d'elements de greu risc.
  Transcorreguts cinc anys des de l'entrada en vigor de la modificació de l'esmentat article, les quantitats assegurades seran objecte de revisió mitjançant acord de l'Ajuntament Ple.