Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 123 - Precaucions durant l'execució de les obres

Article 123 - Precaucions durant l'execució de les obres


1. Mentre duri l'edificació o la reparació d'una casa que oferís perill o dificultat al trànsit pels carrers, s'atallarà als voltants de l'obra de la manera que determini l'autoritat municipal per a cada cas.

2. Els materials es col·locaran i prepararan dins de l'obra, i quan no sigui possible, la col·locació i preparació es farà en el punt o espai que l'autoritat municipal designi.

3. Les bastides, els estampidors i la resta d'elements auxiliars de la construcció es muntaran, s'instal·laran i es desfaran segons les instruccions de la direcció facultativa de l'obra.

4. Les bastides seran com a mínim de 0,75 m. d'ample i les taules i maromes que s'usin per a la seva formació tindran la resistència corresponent al servei que han de prestar. A més, la part exterior de les bastides haurà de cobrir-se en direcció vertical fins a l'altura d'1 m. de manera que s'eviti tot perill per als operaris, així com la caiguda dels materials, sense perjudici de complir, a més, la reglamentació de seguretat del treball.

5. L'apuntalament d'edificis s'efectuarà sempre sota la direcció facultativa.