Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 121 - Condicions de solidesa

Article 121 - Condicions de solidesa


1. Tota construcció haurà de reunir, amb subjecció a les disposicions generals, les condicions de solidesa que l'estètica requereixi, sota la responsabilitat de la direcció facultativa de l'obra.

2. Això no obstant, l'Ajuntament podrà comprovar en tot moment les condicions de solidesa indicades i ordenar totes les mesures que estimi convenients perquè siguin efectives, sense que, malgrat això, representi obligació ni responsabilitat per a ell de cap gènere.

3. Els propietaris estan obligats a conservar els edificis i les construccions en perfecte estat de solidesa, a fi que no puguin causar dany a persones o béns.

 • Modificació de les OO.MM. d'Edificació, pel que fa al terme municipal de Barcelona, consistent en la introducció de l'article 121 bis.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 4 de febrer de 1998 (DOGC núm. 2608 de 27/03/98), amb el benentès que aquesta aprovació s'entén sense perjudici de les disposicions que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, en virtut de les competències que té atribuïdes.


  Art. 121 bis. (s'hi afegeix aquest article)

  L'Ajuntament de Barcelona pot establir normes generals que regulin les obligacions dels propietaris de mantenir en condicions de seguretat les seves edificacions, tant si es destinen a habitatges com a altres usos diferents. El compliment d'aquestes obligacions s'haurà d'acreditar en els terminis i segons el procediment que les mateixes normes estableixin. En tot cas, els propietaris dels edificis de més de quinze anys hauran de tenir a disposició de l'Ajuntament el corresponent certificat de solidesa, emès per tècnic competent, en que s'acrediti l'estat de conservació de l'edifici.
  L'incompliment d'aquestes obligacions constitueix infracció administrativa, d'acord el que estableixin les normes a que es refereix l'apartat anterior i les demés que siguin d'aplicació.