Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Marc urbanístic
  Capítol
  Capítol 2n. De les situacions disconformes i fora d'ordenació
  Article
  Article 12

Article 12


Les actuacions de rehabilitació sobre els edificis disconformes definits en l'article anterior podran incloure augment de volum, increment del nombre d'habitatges o canvi d'ús, i es regiran:

a. Pel que fa a l'ampliació, per la reglamentació del PGM, de forma que l'augment de volum s'ajusti als paràmetres definits per a cada zona, sempre que el volum final resultant de l'ampliació no ultrapassi el que resultaria en el cas de nova edificació.
b. Pel que fa al nombre d'habitatges, es mantindran els existents i I'increment del seu nom­bre restarà limitat pel màxim d'habitatges per parcel·la definit per a cada zona.
c. Pel que fa al canvi d'ús, s'estarà a les condicions de compatibilitat d'usos definides per a cada zona.