Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Article
  Article 113 - Pendent de les rampes

Article 113 - Pendent de les rampes


Les rampes no sobrepassaran el 20 per 100 en el punt de màxim pendent. La seva amplària mínima serà de 3 m., amb el sobreample necessari a les corbes, i el radi de curvatura, mesurat també a l'eix del carril de circulació, serà superior a 6 m. En els 4 m. de profunditat immediats als accessos del local, les rampes tindran un pendent màxim del 4 per 100 quan hagin de ser utilitzades com a sortida al carrer.

 • Ordenances Municipals complementàries de les Metropolitanes, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovades definitivament, donada conformitat al text refós i corregida errada material, per Acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 5 d'abril de 1990 i 13 de febrer de 1991 (DOGC núm. 1439 de 6/05/91) i 18 de desembre de 1991 (DOGC núm. 1580 de 8/04/92).

  Text Refós

  Art. 113. Pendent de les rampes. (s'hi afegeix l'apartat 2)

  2. En ciutat jardí, als 4 m. de fondària immediats a l'accés de la parcel·la, les rampes tindran un pendent màxim del 10 per 100 quan siguin utilitzades de sortida al carrer.