Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)
  Article
  Article 113 - Altres condicions d'edificació

Article 113 - Altres condicions d'edificació


S'han d'observar les condicions següents:

1a. Parcel·la mínima. El mínim de superfície de par­cel·la admès en aquesta zona ha de ser de 600 m2.
2a. Longitud de bloc. El límit de la grandària de l'edificació ha de ser 27 m de longitud de bloc.
3a. Soterranis. Els soterranis podran ocupar tota la superfície del sòl d'usos privats, fins i tot els espais lliures afectats a cada unitat d'edificació o els conjuntament afectats a més d'una unitat d'edificació, si és que no impedeixen l'enjardinament.
La primera i segona plantes soterrànies no s'han de computar en l'edificabilitat permesa.