Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Article
  Article 112 - Rampes i accessos

Article 112 - Rampes i accessos


1. L'amplària mínima dels accessos per a un sol sentit de circulació, que donin a carrers de menys de 12 m. d'ample, serà de 4 m. En els altres casos serà de 3 m.

2. Els accessos per a un sol sentit de circulació podran ser utilitzables alternativament en un o altre sentit mitjançant la senyalització adequada.

3. Les rampes tindran l'amplària suficient no inferior a 3 m. per al lliure pas dels vehicles; quan des d'un extrem de la rampa no sigui visible l'altre, i la rampa no permeti la doble circulació, s'haurà de disposar d'un sistema de senyalització adequat de bloqueig.

4. Les rampes en què els vehicles hagin de circular en els dos sentits i el recorregut sigui superior a 30 m. tindran un ample suficient no inferior a 5 m. per al pas simultani de dos vehicles, sempre que la planta o plantes servides per aquelles sobrepassin la capacitat de 40 places.

5. Els garatges-aparcament amb capacitat per a més de 40 places hauran de disposar almenys d'un accés per a dos sentits de circulació d'un ample no inferior a 5,40 m. o de dos accessos per a un sol sentit de 3 m. d'amplària mínima per a cada un. Aquesta amplària s'haurà de respectar a l'entrada i en el tram corresponent, almenys, als primers 4 m. a partir de l'entrada.

6. Els garatges-aparcament amb capacitat per a més de 100 places hauran de tenir com a mínim dos accessos, que en aquest cas seran abalisats de manera que s'hi estableixi el sentit únic de circulació.

 • Ordenances Municipals complementàries de les Metropolitanes, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovades definitivament, donada conformitat al text refós i corregida errada material, per Acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 5 d'abril de 1990 i 13 de febrer de 1991 (DOGC núm. 1439 de 6/05/91) i 18 de desembre de 1991 (DOGC núm. 1580 de 8/04/92).

  Text Refós

  Art. 112. Rampes i accessos. (es modifica l'apartat 1 (s'hi afegeixen els apartats 7, 8, 9 i 10)

  1. L'amplada mínima dels accessos per a un sol sentit de circulació, als aparcaments de més de quatre vehicles, que donin a carrers de menys de 12 m. d'ample, serà de 4 m. Quan es tracti de l'accés a un local amb una sola plaça d'aparcament aquest accés es podrà reduir a 2,50 m. A la resta de casos serà de 3 m.

  7. A la zona de densificació urbana, subzona II, semiintensiva (13b), només s'admet un accés a l'aparcament per parcel·la quan la longitud de la façana no depassi els 13 m., en els casos que la longitud de la façana sigui major s'admetran tants guals com resulti de dividir per 13 la longitud de la façana. Quan la divisió doni un nombre fraccionari de guals, qualsevol fracció igual o menor de la meitat s'hi haurà de descomptar, i la superior a la meitat s'hi haurà de computar com un gual més. Quan l'edifici formi xamfrà, es podrà considerar la façana desplegada. S'admetran dos accessos per parcel·la en el cas d'instal·lació de garatges amb més de quaranta places o aparcaments comunitaris organitzats en un sol sentit de circulació interna amb entrada i sortida en els seus extrems.

  8. A les zones d'ordenació en edificació aïllada només s'admetrà un accés des del vial al solar, a no ser que el solar per la seva dimensió s'hagi de tractar com si fossin dues o més parcel·les independents, d'acord amb el que s'estableix l'article 342.11 de les Normes urbanístiques.

  9. Cada agrupació independent d'habitatges adossats estarà dotada d'un sol accés rodat des de la via pública. S'admetran dos accessos per parcel·la en el cas de garatges amb més de 40 places o aparcaments comunitaris organitzats en un sol sentit de circulació interna amb entrada y sortida en els extrems.

  10. A la zona d'ordenació en edificació aïllada, quan els aparcaments estiguin situats a la planta soterrani s'admetrà un sol accés per edificació i en conseqüència una sola rampa d'accés. La qual no podrà ocupar una superfície major del 10 per 100 de la parcel·la.

 • Ordenança complementària: Modificació articles 112.8, 112.9 i 112.10 de les OO.MM. d'Edificació, rampes i accessos als aparcaments, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 15 de desembre de 1999 (DOGC núm. 3121 de 14/04/00).

  Art. 112. Rampes i accessos . (es modifiquen els apartats 8 i 9, i s'elimina l'apartat 10)

  8. En les zones d'ordenació en edificació aïllada només s'admetrà un accés al solar des de cada vial al que doni front el solar, a no ésser que el solar per la seva dimensió hagi de tractar-se com si fossin dues o més parcel·les independents, d'acord amb l'article 342.11 de les Normes urbanístiques.

  9. Cada agrupació independent d'habitatges adossats estarà dotada d'un sol accés rodat des de la via pública, sempre i quan no es trobin en l'àmbit d'una figura de planejament derivat que permeti els garatges particulars en planta baixa.
  S'admetran dos accessos per parcel·la en el cas de garatges de més de 40 places o aparcaments comunitaris organitzats en un sol sentit de circulació interna amb entrada i sortida en els extrems.

  10. (queda eliminat)

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES METROPOLITANES D'EDIFICACIÓ ARTICULAT PROPOSSAT


  Art. 112. Rampes i accessos

  1. L'amplària mínima dels accessos per a un sol sentit de circulació, que donin a carrers de menys de 12 m. d'ample, serà de 4 m. En els altres casos serà de 3 m.

  2. Els accessos per a un sol sentit de circulació podran ser utilitzables altemativament en un o altre sentit mitjançant la senyalització adequada.

  3. Les rampes tindran l'amplària suficient no inferior a 3 m. per al lliure pas dels vehicles; quan des d'un extrem de la rampa no sigui visible l'altre, i la rampa no permeti la doble circulació, s'haurà de disposar d'un sistema de senyalització adequat de bloqueig.

  4. Les rampes en què els vehicles hagin de circular en els dos sentits tindran un ample suficient no inferior a 5 m. per al pas simultani de dos vehicles, sempre que la planta o plantes servides per aquelles sobrepassin la capacitat de 40 places.

  5. Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 40 places hauran de disposar almenys d'un accés per a dos sentits de circulació d'un ample no inferior a 5,40 m. o de dos accessos per a un sol sentit de 3 m. d'amplària mínima per a cada un. Aquesta amplària s'haurà de respectar a l'entrada i en el tram corresponent, almenys, als primers 4,5 m a partir de l'entrada. 6. Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 100 places hauran de tenir com a mínim dos accessos, que en aquest cas seran abalisats de manera que s'hi estableixi el sentit únic de circulació.