Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Capítol
    Capítol 3. Del Règim del sòl i de les zones del PGM
    Article
    Article 11 - Activitats publicitàries en sòl no urbanitzable

Article 11 - Activitats publicitàries en sòl no urbanitzable


1. No s'autoritzaran activitats publicitàries en aquest tipus de sol, llevat de les de contingut institucional o informatiu que facin referència a usos públics, comunitaris o col·lectius que es desenvolupin en aquest sòl.

2. Les llicències per activitats publicitàries en aquest tipus de sòl tindran el caire de «a preca­ri», i es trametran, a més del que es disposa en aquesta ordenança, d'acord amb el que disposa l'art. 6 de les Normes Urbanístiques del PGM.
Les autoritzacions preceptives d'altres organismes de l'administració pública no eximeixen de l'obligació de l'obtenció de la correspondent llicencia municipal.