Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)
  Article
  Article 109 - Edificabilitat

Article 109 - Edificabilitat


L'edificabilitat en aquesta zona s'ha d'ajustar als criteris preceptius següents:

1. Índex d'edificabilitat brut: 0,80 m2 sostre/m2 sòl.

2. Índex d'edificabilitat net: 2,12 m2 sostre/m2 sòl per a edificació privada.

3. Índex d'edificabilitat complementari brut per a ús comer­cial: 0,10 m2 sostre/m2 sòl de l'àrea de referència.