Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)
  Article
  Article 108 - Definició

Article 108 - Definició


1. Aquesta zona de sòl urbanitzable programat comprèn el sòl al qual, per les seves característiques físiques i la seva ordenació urbana, s'assigna una major intensitat d'ús i la més plena integració al conjunt urbà.

2. El desenvolupament de les determinacions d'aquest Pla Ge­neral en aquesta zona es realitzarà mitjançant plans parcials que tot ajustant-se a les previsions del Pla General, aconsegueixin els objectius següents:

a. La compatibilitat dels desenvolupaments urbans intensos amb les necessitats col·lectives respecte a la qualitat am­biental i els estàndards d'urbanització.
b. La consecució d'una composició unitària, per a la qual cosa no s'estableix, en aquest Pla General, una ordenació prefixada detallada sinó, solament, unes condicions a les relacions entre volums i espais lliures.

3. La promoció i desenvolupament en aquesta zona correspon, preferentment, a la iniciativa privada.