Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 4a. Centre direccional Sant Cugat-Cerdanyola
  Article
  Article 100 - Previsió d'usos

Article 100 - Previsió d'usos


A les àrees del Centre direccional de Sant Cugat‑Cerdanyola, es preveuran espais per a les activitats següents:

Àrea I:

a. Oficines públiques pertanyents als organismes estatals autònoms de l'Estat, regionals, provincials, comarcals i municipals; seus d'institucions de dret públic; organismes de previsió, assistencials i de beneficència; d'interès nacio­nal, provincial, comarcal i urbà; centres socials i culturals.
b. Seus de grans societats de banca, d'institucions financeres, d'assegurances de crèdit i d'activitats econòmiques i financeres.
c. Oficines privades, estudis professionals, agències comercials i immobiliàries, delegacions i agències de viatges.
d. Grans magatzems de venda (supermercats, magatzems per a departaments, etc.), centres comercials equipats per a exposició, prospecció de mercats i vendes, botigues i comerços petits especialitzats.
e. Edificis per a activitats culturals, centres d'investigació i estudi, empreses de servei, oficines de consultors, empreses d'enginyeria i similars.
f. Edificis per a espectacles recreatius.
g. Serveis viaris d'interès urbà (estacionaments, heliports, etc.).
h. Establiments hotelers, restaurants, bars, cafeteries i similars.
i. Habitatges i residències col·lectives amb sostre no su­perior al quaranta per cent de la superfície total de sostre edificable, en aquest percentatge computen les àrees ja edificades amb finalitats residencials.

Àrea II:
Exposicions nacionals i internacionals, de caràcter temporal o permanent.

Àrea III:
Parc urbà metropolità, tocant a les terrasses de la riera de Sant Cugat, a les autopistes i vies del sector, en prolongació del Parc del Tibidabo.
S'admetran usos esportius i recreatius, l'ocupació màxima dels quals no ultrapassarà el 20 per 100, i el sostre edi­ficable no excedirà l'índex d'edificabilitat net de 0'2 m2 sostre/m2 sòl sobre cada àrea assignada a aquests usos.

Àrea IV:
Zona universitària.

Àrea V:
Equipaments generals metropolitans; parc urbà; petits desenvolupaments urbans, etc.
Aquesta àrea es comprèn entre el tercer cinturó, la prolongació de l'eix central dels túnels del Tibidabo, la zona universitària i la línia de Sabadell dels Ferrocarrils de Catalunya.
La delimitació de cadascun dels subsectors es fa als plànols d'ordenació corresponents d'aquest Pla General.
S'aplicarà el règim corresponent a cadascun dels sistemes o equipaments o al tipus d'ordenació triats.
En aquesta àrea es destinarà a la modalitat de zona de desenvolupament urbà, intensitat 2, la superfície que es precisa en aquestes Normes.