Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Marc urbanístic
  Capítol
  Capítol 2n. De les situacions disconformes i fora d'ordenació
  Article
  Article 10

Article 10


Els edificis i les instal·lacions qualificades en situació de fora d'ordenació que per raó de pla­nejament quedin sotmeses a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys o bé a l'enderrocament de l'edifici, o estiguin dotades d'usos incompatibles, poden ésser objecte d'obres de millora específica de les condicions que no compleixin el mínim d'habitabilitat que es determina en aquesta Ordenança i prèvia renúncia a la indemnització per l'increment de valor.