Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Informació urbanística
  Article
  Article 10 - Terminis

Article 10 - Terminis


1. La informació per escrit i el plànol justificatiu de l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny s'haurà de facilitar en el termini d'un mes.

2. El termini es computarà, per als informes, a partir del dia en què la petició hagués entrat a l'Ajuntament, i, per a l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny, des que s'haguessin complert els requisits previstos a la norma 1a de l'article anterior.

3. La cèdula urbanística s'haurà d'atorgar o denegar en el termini de dos mesos establert a l'article 5 de l'ordenança aprovada el 20 de juliol de 1977.