Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions generals
  Capítol
  Capítol 1r. Preliminar
  Article
  Article 1

Article 1


L'Objecte d'aquest articulat és la regulació de les actuacions de rehabilitació pel que fa a la seva definició, la classificació dels diferents tipus i I'adequació de les normes urbanístiques i Ordenances Metropolitanes d'Edificació del Pla General Metropolita d'Ordenació Urbana que els siguin d'aplicació.