Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
  • Titol
    Titol preliminar
    Article
    Article 1 - Objecte

Article 1 - Objecte


1. Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació en sòl urbà dels aspectes constructius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim de serveis de l'edificació, sigui quin sigui el seu ús o destí, no previstos o necessitats de desenvolupament, a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona.

2. Sempre que no s'estableixi una altra cosa i sense perjudici de la reglamentació especial prevista a l'article 77.1 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, aquestes ordenances s'aplicaran al sòl urbanitzable, programat o no programat, que mitjançant plans parcials o programes d'actuació i plans especials, s'incorpori al sòl urbà.

3. Aquestes ordenances també seran d'aplicació per regular l'edificació admesa amb caràcter excepcional i de manera restrictiva pel Pla metropolità al sòl no urbanitzable.