Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 1 - Àmbit territorial del Pla

Article 1 - Àmbit territorial del Pla


1. L'objecte d'aquest Pla General és l'ordenació urbanística del territori que integra l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, definit a l'article 2.1 del Decret llei 5/1974, de 24 d'agost.

2. Aquestes Normes urbanístiques juntament amb els altres documents exigits per l'article 12.3 de la Llei del sòl, integren el Pla general d'ordenació urbana del territori a què es refereix el número 1 d'aquest article.

3. La referència a la Llei del sòl, feta tant en aquest article com en els successius, ha d'entendre's que remet a la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, text refós, aprovat pel Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril.