Urbanització del circuit de Can Dubler

L'antic solar de la plaça Can Dubler a Sant Boi de Llobregat es converteix en un parc ciclista. La nova proposta aprofita la topografia existent per desenvolupar-hi un traçat de prop d'un quilòmetre de llarg.

Imatge del projecte
Jeroen Van Mieghem
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2010
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juliol 2011
  Municipi:
  Sant Boi de Llobregat
  Superfície:
  17.479 m2
  Cost:
  957.564,69 €
 • Autors:
  Claudi Aguiló Riu, arquitecte (AMB)
  Direcció de projecte:
  Claudi Aguiló Riu, arquitecte (AMB)
  Direcció d'obra:
  Claudi Aguiló Riu, arquitecte (AMB), Manel Sanz, tècnic d'obra (AMB)
  Col·laboradors:
  Eva Pagès (arquitecta), Carlos Villasur, Gisela Traby (eng. tècnics industrials), Catalina Montserrat (eng. agrònoma), Ainhoa Martínez (estudiant d'arquitectura)
  Contractista:
  EUROCATALANA Obres i Serveis SL
Descripció

El projecte va sorgir de la voluntat de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat de donar un altre ús al solar de la plaça de Can Dubler, situada al polígon industrial de Can Calderón. El solar es caracteritza per ser un espai verd amb una cota gairebé constant en tots el seus punts, llevat d'unes dunes formalitzades a partir del mateix terreny.

La intervenció ha tingut la intenció de mantenir el caràcter d'espai públic de la plaça. Proposa la inclusió d'una pista per a ciclistes i patinadors dotada dels serveis necessaris. Es respecta al màxim la topografia actual per minimitzar els moviments de terres i, a tal fi, el traçat de la pista es desenvolupa a través de les dunes existents: vorejant-les i adaptant-s'hi, es defineixen les corbes i canvis de pendent adequats a aquest tipus de pista; el resultat és un recorregut de prop d'un quilòmetre de llarg amb una amplada de 7 metres.

Atenent a criteris de funcionalitat, el circuit s'enretira del límit del carrer de Múrcia per tal de deixar un espai lliure que funcioni com a accés a l'equipament. Atenent a criteris de seguretat i per tal que aquesta zona d'accés s'entengui com un espai de relació del qual en puguin fer ús tant els esportistes com la resta de públic, el traçat de la pista queda segregat mitjançant una tanca de protecció i l'accés limitat als usuaris amb bicicleta o patins,  En aquesta zona d'accés, aprofitant una petita construcció existent, s'hi ubiquen els serveis que consten de cabina de control, lavabos i infermeria.

La il·luminació de la pista està formada per una distribució homogènia de columnes troncocòniques de 12 metres d'alçada amb quatre projectors de 250 W cadascuna, orientats a diferents direccions i alçades, i que realcen el caràcter d'espai públic de l'equipament. La col·locació del verd respon tant a criteris de definició de l'espai com de seguretat. Es creen noves dunes de protecció i separació de la pista en els trams corbs, cobertes amb vegetació arbustiva tova per tal de protegir una possible sortida de pista dels usuaris. En els trams on no hi ha dunes de protecció es manté la vegetació existent. Com a tancament de l'equipament s'opta per una tanca verda al llarg de tot el perímetre del solar, amb tres espècies d'enfiladisses de diferent floració que, a banda de protegir i delimitar, dignifica l'espai.

Els criteris mediambientals que defineixen la proposta són en primer lloc conservar el caràcter d'espai verd de l'emplaçament i transformar-lo en un verd sostenible, utilitzant especies que requereixin poc manteniment i una moderada despesa d'aigua. En segon lloc, fer que tot el sistema de recollida d'aigua i drenatge, amb les graveres col·locades als espais lliures resultants del traçat de la pista, permeti infiltrar l'aigua de pluja en el mateix terreny fins al nivell freàtic a través dels pous de grava. També s'ha previst la instal·lació segregada de reg a fi de poder utilitzar en un futur la xarxa d'aprofitament d'aigua de sanejament de la depuradora de Sant Boi. Per últim el material utilitzat com a additiu a l'aglomerat de la cinta de la pista, prové del reciclatge de pneumàtics fora d'ús, així com el material drenant de les graveres, obtingut de l'enderroc de formigó.

On