Millora dels accessos a les platges de la Pineda i de la Murtra

Millora dels accessos a les platges de la Pineda i de la Murtra. Per poder gaudir del delta del Llobregat i passejar per aquest espai natural, es millora la qualitat de l’espai públic i es prioritza el pas de vianants i bicicletes. També es renova el mobiliari, es fa una gestió de l’aigua més sostenible i es planta vegetació per afavorir la qualitat paisatgística i ecològica de l'entorn.

 

Foto: Robert Ramos
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juliol 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Març 2021
  Municipi:
  Viladecans
  Superfície:

  13.095 m2 

  Cost:
  581.786 €
 • Direcció de projecte:
  Lola Simón, Maria Blanco (SBS Simon i Blanco)
  Direcció d'obra:
  Mireia Monràs (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP EXTERN: Proido Consultors
  Contractista:
  Hercal Diggers
Finançament

AMB

Ajuntament de Viladecans 

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

UE Feder

Descripció

Es milloren els accessos a les platges de la Pineda i de la Murtra per tal d'afavorir la mobilitat a peu o en bicicleta, potenciar l'ús del transport públic i ordenar la circulació dels vehicles motoritzats. Es millora la seguretat i les condicions d'ús dels accessos, la qualitat ambiental de l'entorn i la gestió de l'aigua d'escolament.

El projecte té dos àmbits diferenciats:
Àmbit 1. Accés a la platja de la Pineda des de la rotonda que enllaça amb l'autovia C-31 i el camí del mar fins a la platja.
Àmbit 2. Accés a la platja de la Murtra des de la benzinera de la C-31 situada al davant de l'accés a l'antic càmping La Ballena Alegre fins a l'aparcament existent, al davant de la platja.

En el primer tram de l'àmbit 1, l'accés a la platja de la Pineda, es refà el ferm del carril de circulació i s'incorpora una vorera a diferent nivell de la calçada amb paviment diferenciat per segregar els diferents tipus de mobilitat. En el segon tram d'aquest accés, es consolida el camí existent d'ús exclusiu per a vianants, bicicletes i vehicles autoritzats. El paviment es refà, s'estabilitza, es corregeix el pendent i s'incorporen cunetes a ambdues bandes per millorar la recollida d'aigües d'escolament. Es fa una millora paisatgística general del camí mitjançant noves plantacions al llarg del traçat. Al tram final, on el camí s'eixampla per millorar l'accés a la platja de la Pineda, es reserven dues zones per plantar-hi pins i potenciar la pineda existent. En aquest espai es construeixen dos pous de drenatge amb graves reciclades, s'hi incorpora mobiliari i s'hi instal·la un tancament.

En el primer tram de l'àmbit 2, l'accés a la platja de la Murtra, es refà el carril de circulació de sentit únic i s'hi incorpora un coixí de graves per donar espai a les arrels dels pins, i alhora contenir-les i evitar que afectin el ferm. En el segon tram es consoliden els dos carrils de circulació existents, un per a cada sentit, i al tercer tram les calçades se separen i s'incorpora un parterre central. També es reubica la parada de bus al costat sud-oest del vial de sortida de la C-31, al costat de la benzinera, i es construeix una vorera contínua que condueix els usuaris des de l'espai d'arribada del bus fins a l'accés a la platja de la Murtra, de manera que no han d'entrar en contacte amb el trànsit rodat.
Els canvis de pendents dels nous ferms i la construcció de cunetes verdes que incorporen drenatges lineals i pous permeten retornar l'aigua d'escolament al terreny, evitar l'erosió dels camins i aprofitar l'aigua de pluja per al reg de la nova vegetació incorporada. Aquesta millora dels paviments, juntament amb la gestió del cicle natural de l'aigua, afavoreix l'increment de la resiliència d'aquest territori davant de fenòmens meteorològics cada vegada més adversos, com les pluges torrencials o les fortes ventades, que sovint deterioraven aquests camins d'accés.

On