Millora del camí del riu Llobregat, fase 2

Tornar
Xuan Yin

El camí del marge esquerre del riu Llobregat enllaça amb tot el front fluvial del municipi de Molins de Rei i connecta amb la xarxa de camins. L'actuació facilita l'accés al riu i alhora recupera l'ecosistema fluvial i així s'afavoreix la biodiversitat de l'entorn.

Galeria d'imatges

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Febrer 2018
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Desembre 2019
Municipi:
Molins de Rei
Superfície:
33.384 m²
Cost:
360.000,00 €
Autors:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Direcció de projecte:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Direcció d'obra:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Col·laboradors:
Eduard Llargués, Roser Garcia, César Jiménez, Montserrat Arbiol i Albert Puigdellívol (AMB)
Contractista:
VORACYS

Finançament

Programa d'inversions: PSG 1a convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament de Molins de Rei 25 %.

Descripció

El camí del marge esquerre del riu Llobregat enllaça amb tot el front fluvial del municipi i connecta amb la xarxa de camins. L'actuació facilita l'accés al riu i alhora recupera l'ecosistema fluvial i així s'afavoreix la biodiversitat de l'entorn.
Aquesta segona fase del projecte dona continuïtat al camí del riu Llobregat amb la voluntat de millorar l'accessibilitat al riu des de tot el municipi, reforçar la relació entre la ciutat i el riu i potenciar la recuperació de l'ecosistema fluvial per tal d'afavorir-ne la biodiversitat.

Es proposa un camí fluvial que consisteix en una banda rodada de 3 metres de tot‐u i sauló, amb un pendent transversal d'un 2 % dirigit cap al riu Llobregat. Aquesta manera de definir el camí s'estén al llarg de tot l'àmbit d'actuació i s'adapta al màxim al perfil longitudinal existent per minimitzar els moviments de terres i alhora corregir el ferm de tot el traçat. Per poder recuperar la vegetació de ribera, cal evitar futurs desmunts i sots, i conformar les cunetes, basses i motes per tal de garantir un bon desguàs i aprofitament de l'aigua.

El projecte de vegetació pretén implementar les condicions ambientals necessàries per al creixement òptim i el manteniment de la vegetació. Sempre es treballa amb espècies autòctones, pròpies de zones de ribera, per recuperar l'ecosistema fluvial.

Es configura la topografia per facilitar l'acumulació i la retenció d'aigua en els punts més baixos (cunetes i basses) i aprofitar els desnivells que proporcionen les motes per plantar-hi arbres en les parts més baixes. D'aquesta manera, la topografia i la vegetació conformen diferents graus d'humitat. 

Prova: $provaURL