Biblioteca Mercè Rodoreda

El nou projecte de la biblioteca municipal es relaciona i s'integra formalment a un nou espai públic que consolida el carrer Major com un eix urbà. L'edifici s'organitza amb un pati central que articula les peces principals: la sala polivalent, la biblioteca i els serveis.

Imatge de la biblioteca
Aleix Bagué
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2008
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Abril 2011
  Municipi:
  Sant Joan Despí
  Superfície:
  14.050 m2 (edificació)
  3.409 m2 (urbanització)
  Cost:
  12.821.931,06 €
 • Autors:
  Carlos Llinás (arquitecte – AMB)
  Direcció de projecte:
  Carlos Llinás (arquitecte – AMB)
  Direcció d'obra:
  Carlos Llinás (arquitecte – AMB), Olga Mèliz (arquitecta tècnica – AMB)
  Col·laboradors:
  Martí Cabestany, Marc Baigual (arquitectes – estructures), Joan González Gou, Tomás Gil (eng. industrials – instal·lacions), Tamie Delgadillo, Aitana Arroyo, Jordi Mercadé, Bernat Nadal, Silvia Millanes, Ernest Compta, Pedro Freire (arquitectes), Catalina Montserrat (eng. agrònoma), Susana Casino, Jordi Bardolet (eng. tècnics agrícoles), Josep Bayo, Jonatan Álvarez (eng. tècnics industrials), Jordi Soler (projecte escenotècnic), Emma Carrillo (arquitecta tècnica), Lídia Serrat, Alejandro González (disseny gràfic), Ana Maria Quintero (estudiant d'arquitectura)
  Contractista:
  FCC Construcción SA
Premis i reconeixements

Seleccionada en la 9a edició dels Premis Catalunya Construcció 2012 en la categoria de Direcció o Gestió de l'Execució de l'Obra.
Seleccionada en els Premis FAD 2012 en la categoria d'Arquitectura.

Descripció

Un estudi de l'any 2003 va posar de manifest la falta d'una biblioteca propera als barris del Centre i del Pla del Vent-Torreblanca. El solar destinat a encabir-la, qualificat en el planejament com a equipament públic, és una illa envoltada per quatre carrers i que té un pendent constant, amb la cota més baixa al carrer Major. L'entorn urbà és de diferents tipologies residencials, plurifamiliars en alçada o de més baixa densitat. L'emplaçament escollit reforça el carrer Major com a vertebrador de diversos equipaments de la ciutat, com el Mercat, el poliesportiu Salvador Gimeno i la mateixa biblioteca.

El programa contempla com a peces principals una biblioteca pública i una sala polivalent amb aforament per a 422 persones assegudes; es complementa amb els corresponents magatzems i camerinos, una sala de ball, dependències municipals i un aparcament soterrat de dues plantes, amb capacitat per a 341 cotxes. Els criteris que han regit l'actuació són:

 • la disposició enretirada de l'edifici que deixa una plaça davant del carrer Major i n'emfatitza el caràcter d'eix urbà.
 • el caràcter de la biblioteca com un espai públic, amb la transparència o interrelació dels espais interiors i exteriors, i introduint vegetació a les cobertes i al pati.
 • l'adequació de la volumetria a un entorn urbà de creació recent, però ja consolidat.

El conjunt s'organitza amb un pati central que articula les peces principals i un vestíbul amb accés des de la nova plaça, per tal de permetre la utilització per separat i conjuntament dels dos equipaments principals i fer de filtre visual i acústic entre ambdues activitats i l'exterior. La biblioteca ocupa l'ala est, en planta baixa i pis, amb l'àrea infantil que s'obre al pati interior i amb l'àrea de revistes al costat de l'accés. A la planta primera s'hi disposen una zona d'informació amb accés als documents i els espais de treball intern, així com els espais de suport, audiovisuals, etc. A l'altra banda, ocupant les ales nord i nord-est, hi ha, a la planta baixa, la sala polivalent de la ciutat, cafeteria i serveis, i la sala pròpia de la biblioteca; a la planta primera, i aprofitant la major alçada de la caixa de l'escenari, hi ha l'altell de la sala de projecció i traducció simultània; a la planta segona hi ha la sala de ball i les dependències municipals.

El tancaments exteriors són d'obra de fàbrica de maó calat, cambra d'aire, aïllament de llana de vidre i extradossat de plaques de guix. Com a revestiment de façana, s'ha col·locat un sistema amb panells de poliestirè, malla de fibra de vidre, i una capa d'acabat d'estucat orgànic lliure de ciment. L'aplacat petri és amb pedra basàltica grisa tosquejada, subjectada amb fixacions mecàniques. La fusteria exterior és d'acer lacat. El paviment dels espais de la biblioteca, passos i vestíbul és de terratzo de gra petit, i els espais exteriors com la plaça, les voreres perimetrals, el pati interior i les terrasses accessibles són de llambordins prefabricats. Una vegetació de gramínies i arbustives recobreix les zones de parterres i cobertes, mentre que a la plaça i les voreres s'hi ha plantat til·lers, moreres i ficus.


Realització vídeo: Estudio Alteraciones

On