Arxiu comarcal i centre cívic

El nou equipament municipal acull l'arxiu comarcal i un centre cívic en un únic edifici compacte i amb una distribució que facilita la interconnexió entre l'arxiu i el centre cívic. També propicia que les activitats es relacionin amb l'espai lliure exterior.

Imatge del projecte
Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Maig 2007
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2011
  Municipi:
  Sant Feliu de Llobregat
  Superfície:
  3.344 m2
  Cost:
  4.100.913,98 €
 • Autors:
  Xavier Vendrell (Xavier Vendrell Studio), Claudi Aguiló i Arán, Albert Domingo, Martí Sanz (dataAE)
  Direcció de projecte:
  Xavier Vendrell Studio, dataAE
  Direcció d'obra:
  Claudi Aguiló i Aran (arquitecte – dataAE), Eulàlia Aran (arquitecta tècnica)
  Col·laboradors:
  Xavier Aguiló (estructures – BOMA), Miquel Portell (Portell-Brunés Enginyers SLP), Avant Enginyers Consultors SCP (instal·lacions), Raül Sebastián, Alan Navarro (arquitectes tècnics), Sandra Martín-Lara, Anne Hinz, Aitana Arroyo, Victòria Fiol (arquitectes)
  Contractista:
  Tiferca SA / FCC
Descripció

L'objectiu de la proposta arquitectònica és fer compatibles dos programes, un arxiu comarcal i un centre cívic, en un únic edifici, facilitant la interconnexió entre els dos equipaments i fent possible alhora que les activitats es relacionin amb l'espai lliure exterior. L'entorn on s'emplaça és un nou eixample de construcció recent i l'edifici es col·loca al carrer mantenint l'alineació de les construccions veïnes de manera que no se'n monumentalitzi la percepció. La volumetria és llarga i estreta per tal d'alliberar part de la parcel·la de l'equipament i destinar-la a ampliar la superfície de la plaça.

La solució arquitectònica es concreta en un edifici compacte d'una única volumetria, que compatibilitza les diferents necessitats de suport i confort de cadascun dels programes amb una solució integral que sistematitza estratègies per a les dues activitats. La geometria de l'edifici, llarg i estret, proporciona per una banda una eficient il·luminació i ventilació natural dels espais de treball interiors, i per l'altra una racionalització de la planta de dipòsits d'emmagatzematge. Pel que fa al voltant, es prioritza la protecció solar i la inèrcia per tal de reduir tant la demanda energètica de l'edifici a les zones de treball com per aconseguir la màxima estabilitat tèrmica a les de magatzem.

El programa es desenvolupa en tres plantes més una petita planta semisoterrada que no ocupa la totalitat de l'edifici. El programa de Centre Cívic de Mas Lluí és al mateix nivell de la plaça, en una sola planta, i disposa d'un ampli vestíbul que connecta directament amb el carrer oposat i actua així com a connector públic. L'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat ocupa les dues plantes superiors, amb accés a peu pla des de la cantonada més elevada del solar. La planta semi soterrada permet l'entrada de servei i el moll de descàrrega de l'arxiu.

L'estratègia material es basa en l'elecció d'una peça alveolar ceràmica per a la façana ventilada que es relaciona amb la tradició freqüent a la comarca d'usar material ceràmic i obra vista a les construccions industrials. Les obertures contrasten amb l'opacitat general de les façanes deguda a les zones de magatzems. Cada programa queda representat per una obertura contínua i variable que reflecteix les variacions d'ús i les diferents necessitats visuals de cadascun dels espais interiors que serveix. La protecció solar de les finestres del centre cívic que donen al sud s'aconsegueix o bé amb el voladís del cos metàl·lic de l'arxiu o bé amb lamel·les ceràmiques. A l'arxiu, i a causa de l'elevada exposició del voladís, es resol amb una gelosia microperforada metàl·lica.

En relació a l'estratègia de confort, tant la façana com la coberta són ventilades a fi d'evitar la radiació solar directa i permetre que l'aïllament sigui a l'exterior de manera que s'eliminin els ponts tèrmics. La fulla interior és ceràmica aïllant per augmentar la inèrcia i l'aïllament del sistema, amb un acabat vist a l'interior. Les ventilacions dels magatzems s'orienten al nord per tal d'afavorir el free-cooling i totes les estances tenen una obertura practicable per poder ventilar de forma natural.

On