Manteniment i qualitat

A partir d'un conveni signat amb els ajuntaments, l'AMB s'ocupa del manteniment integral dels parcs, que inclou la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions d'aigua i llum, els paviments i els elements construïts. També es duen a terme petites obres de millora. Tot sota un model de control de qualitat que permet una valoració objectiva de la qualitat del manteniment de l'espai públic. Aquesta política de qualitat i medi ambient queda reflectida en el model de gestió SIGQMA, l'eix vertebrador de l'estratègia d'actuació de l'AMB.

Operari de parcs metropolitans fent tasques de manteniment
Manteniment
La gestió dels parcs es porta a terme sota la direcció dels tècnics de l'AMB, en coordinació amb els tècnics municipals. 

Hi ha diferents tipus de tasques de manteniment:
  • Preventiva i conductiva: Inclou les feines periòdiques i  planificades, incloses en el pla anual de treball i en els corresponents plans mensuals: neteja, sega de gespa, podes i retalls d'arbusts, repintat d'elements de mobiliari, control d'instal·lacions d'aigua, llum i drenatge, etc.
  • Correctiva: Comprèn les actuacions resultants d'incidències imprevistes: reparacions i restitucions per vandalisme, correcció de destrosses causades per temporals, etc.
  • Actuacions de millora: Fan referència a les obres que responen a la voluntat de millora del parc, més enllà del manteniment estricte: renovació i ampliació del mobiliari, dels equipaments i de les instal·lacions, replantacions, etc.
Eines i model smart
L'AMB ha implementat durant el 2017, un nou model de gestió smart que disposa d'eines que permeten l'explotació i l'anàlisis de les dades. Amb un simple clic, dona respostes a consultes tan bàsiques com el número d'incidències gestionades i el cost de la reparació associat. D'altra banda, el model també permet consultar un inventari actualitzat de tots els elements que hi trobem als parcs i a les platges (número d'arbres, de bancs, superfícies de paviments, número de dutxes i un llarg etc).
Qualitat
El model de gestió SIGQMA té un seguit de principis que ha d'assumir tant el personal de l'AMB com els proveïdors de la institució.

Mensualment es realitza una valoració de la qualitat de tots els objectes dels parcs metropolitans en base a les mides de mostra i nivells de qualitat prèviament.

Aquesta valoració s'aplica a diversos conceptes:
  • Àmbits de qualitat: agrupació dels diferents objectes de qualitat.
  • Objectes de qualitat: elements bàsics dels parcs susceptibles a ser avaluats.
  • Paràmetres: característiques de cada objecte que es valoren qualitativament o quantitativa.
  • Nivells de qualitat: puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, àmbits, parcs i sectors.
  • Tipus d'anàlisi: mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o olfactiva.
  • Mostra: conjunt d'elements d'un mateix objecte sobre els que es mesura el nivell de qualitat.
Model SIGQMA
  • Àmbits i objectes de qualitat
    Els ambits i objectes de qualitat on mensualment es realitza la valoració per garantir la qualitat de les instal·lacions, equipaments I serveis dels parcs metropolitans són:

    Jardineria
    Arbres. Prats secs.
    Arbusts, tanques vegetals, entapissants i altres. Vegetació singular.
    Gespes. Zones forestals.
    Prats regats.

    Mobiliari
    Bancs i taules. Papereres.
    Elements esportius. Senyalització i cartells.
    Elements de mobiliari. Zones per a gossos.
    Jocs infantils.

    Paviments
    Paviments durs. Vies verdes.
    Paviments granulars Vorades.


    Instal·lacions
    Arquetes i tapes. Vegetació singular.
    Boques de reg. Zones forestals.
    Cambres tècniques d'aigua. Làmines d'aigua i fonts ornamentals
    Cambres tècniques d'electricitat. Lluminàries, columnes i suports
    Embornals, cunetes i canals. Pous de registre
    Escomeses, comptadors i xarxes d'aigua. Programadors i telegestió del reg
    Fauna desitjada. Quadres, xarxes elèctriques i telegestió de l'enllumenat
    Fonts.
    Sectors de reg
    Fosses sèptiques i xarxes de fecals i pluvials. Zones drenants i pous d'absorció

    Edificacions
    Edificis. Murs.
    Elements construïts. Recintes de manteniment, magatzems i zones de contenidors.
    Lavabos públics. Tanques i baranes..

    Servei d'empresa
    Equip gestor. Seguretat i salut
    Personal i recursos humans.
  • Exemple d'aplicació de l'àmbit, objecte i nivell de qualitat
    Control de qualitat de l'estat fitosanitari dels arbres

    Definició: arbres sense plagues ni malalties.
    Tipus d'anàlisi: visual i, segons el cas, analític.
    Puntuació:
    • Acceptable (50): cap presència d'afecció.
    • Inacceptable (30): menys del 10% del lot amb presència d'afecció; o plagues que causen molèsties als usuaris (Ex. Presència de melassa); o tractaments ineficaços; o realització de tractament en hores d'afluència d'usuaris.
    • Crític (10): més del 10% del lot amb presència afecció; o realització de tractaments en hores de molta afluència o hores no convingudes; o detecció d'erugues de processionària accessibles pels usuaris.
    La proliferació de plagues i malures atribuïble a una incorrecta gestió dels tractaments fitosanitaris per part del contractista sense una causa externa justificable es valorarà en l'àmbit de Servei d'empresa.

    (Nota: es tindrà en compte la naturalesa i la gravetat de les afeccions per valorar l'estat fitosanitari).