Zona de deflectors

Categoria: Interès ambiental

Municipis: Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat

Zona de deflectors del riu

Els deflectors són uns elements construïts amb rocalla en forma de triangle i que han estat prèviament dissenyats i projectats amb els pertinents càlcul hidràulics per tal de que possibilitin el procés de meandrificació del riu.

Descripció

Els deflectors contribueixen a diversificar els hàbitats ecològics fluvials tant aquàtics com terrestres. Al meandrificar la llera secundària d'aigües baixes, disminueix la velocitat de l'aigua del riu i augmenta així la infiltració d'aigua natural des del propi curs del riu a l'aqüifer subterrani.

Amb el pas del temps, aquests elements s'han d'integrat a l'entorn natural, essent cada vegada menys visibles però complint igualment la seva funció de meandrificació del riu.

El projecte va proposar l'ús de deflectors d'escollera per la formació d'una llera d'aigües baixes meandriforme de 40 m d'amplada amb una longitud d'ona d'uns 500 m aproximadament. Aquesta llera es va formar mitjançant actuacions "passives" deixant que el mateix riu fos qui modelés els meandres. Per aconseguir això, es van disposar una sèrie de deflectors situats estratègicament de tal forma que la llera d'aigües baixes convergís cap al model de llera de projecte definida pels càlculs hidràulics.

És necessari mencionar que en avingudes, inclus per sota del període de retorn, aquesta llera es desbordarà i ocuparà braços secs de riu. D'aquesta manera es manté una única llera d'aigües baixes durant gran part de l'any que disposa de calat suficient per assegurar la connectivitat fluvial sense perdre capacitat hidràulica.

Marker
Zona de deflectors El Prat de Llobregat
Com anar-hi
Transports al voltant de...