Les migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona, 2001-2015

Tornar

| Tema: demografia

Estudi que analitza els canvis de lloc de residència habitual de les persones que es produeixen a l'entorn metropolità de Barcelona.

Gràfic de dades


El document "Migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona, 2001-2015" analitza els canvis de lloc de residència habitual de les persones que es produeixen a l'entorn metropolità de Barcelona. L'objectiu del treball és estudiar el funcionament d'aquest territori en relació als esmentats moviments, concretament respecte de qui protagonitza aquesta mobilitat, per quins motius es produeixen els desplaçaments, quines pautes s'identifiquen en els mateixos, quines variacions experimenten al llarg del temps i quina influència tenen en ells factors de caràcter estructural i conjuntural, demogràfics i econòmics respectivament.  A més a més, l'estudi vol ser una continuació de l'anàlisi elaborat per la Secció d'Estudis Territorials (SET) de l'AMB l'any 2003 que va ser publicat en el document "El territori metropolità de Barcelona", estenent el període analitzat fins a l'any 2015, per tal de tenir una visió cronològica de 25 anys del fenomen de les migracions intermunicipals a la RMB.