EDAR de Vallvidrera

La depuradora de Vallvidrera és una de les plantes de sanejament d'aigües residuals i pluvials més petites de l'AMB. Té capacitat per tractar 1.200.000 litres per dia, l'equivalent a l'ús d'aigua de 5.000 habitants i les activitats econòmiques associades (habitants equivalents).

Municipi: Barcelona

Localització: Ctra. de Sant Cugat a Vallvidrera, km 6,3 Barcelona

Depuradora Vallvidrera

Tot i que només suposa un 0,5 % del total d'aigua tractada a les depuradores metropolitanes, aquesta instal·lació contribueix decisivament a la protecció de la riera de Vallvidrera, un espai que discorre pel Parc Natural de la serra de Collserola. Pertany al sistema de sanejament 5 Sant Feliu de Llobregat/Vallvidrera.

Què tracta?


La depuradora de Vallvidrera tracta:
  • Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines, comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants especials.

Què fa?

La depuradora de Vallvidrera, amb un tractament avançat amb eliminació de nutrients i una ultrafiltració, tracta de manera integrada tota l'aigua residual procedent dels nuclis urbans de Vallvidrera i de les Planes i de la zona Tibidabo.

La finalitat d'aquesta depuradora és retornar l'aigua residual i pluvial a la riera de Vallvidrera en les millors condicions i d'acord amb els estàndards de qualitat fixats per la normativa vinculada a les zones sensibles.

De fet, la qualitat de l'aigua d'aquesta depuradora supera clarament aquests estàndards, ja que —atès l'ús lúdic de la zona— s'ha considerat que la qualitat havia de ser màxima.

Funcionament


La depuradora de Vallvidrera fa passar l'aigua per diversos processos, que consisteixen a filtrar-la o accelerar la degradació de la matèria orgànica dissolta i fer-la passar per membranes d'ultrafiltració. D'aquesta manera extreu de l'aigua els contaminants que hi han anat a parar, com sòlids flotants (plàstics, papers no dissolts...), sorres, greixos, matèria orgànica i nutrients (fòsfor i nitrogen). El resultat és una aigua clarificada de gran qualitat.

Les dimensions de la planta són tan reduïdes que els processos de depuració són semiautomatitzats i totes les operacions d'aquesta planta es controlen des de la depuradora de Sant Feliu, que també rep els seus fangs derivats del tractament anterior, perquè aquesta planta només els deshidrata i no disposa d'espai per tractar-los.

Evolució i millora del servei

La depuradora de Vallvidrera contribueix des del 1971 a mantenir la qualitat de l'aigua a la riera de Vallvidrera i, en conseqüència, a preservar un entorn natural protegit, un entorn que està en procés de ser declarat parc natural.
 
Des de la remodelació integral del 2008 encara fa millor els processos de depuració d'aigua, ja que el nou tractament d'eliminació de nutrients redueix el risc d'eutrofització a la riera.

L'eutrofització és un procés que perjudica greument l'ecosistema. Es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients. Aquest excés provoca el creixement desmesurat de algues i microorganismes, que esgoten l'oxigen de l'aigua i impedeixen la vida d'altres espècies.
 
Gràcies a aquest tractament es poden complir les prescripcions de la Directiva marc de l'aigua referents al bon estat ecològic dels rius.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...
Enllaços relacionats