EDAR de Sant Feliu de Llobregat

La depuradora de Sant Feliu de Llobregat té capacitat per tractar fins a 72 milions de litres d'aigua residual al dia, l'equivalent a l'ús de l'aigua de 320.000 habitants i les activitats econòmiques associades (habitants equivalents).

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

Localització: Riera la Salut, s/n Sant Feliu de Llobregat

Imatge aèria de la depuradora metropolitana de Sant Feliu de Llobregat
EDAR Sant Feliu de Llobregat

L'EDAR de Sant Feliu de Llobregat depura un 7 % del total d'aigua tractada per l'AMB. Pertany al sistema de sanejament 5 Sant Feliu de Llobregat/Vallvidrera.

Funcionament

Depuradora Sant Feliu del Llobregat
Depuradora Sant Feliu del Llobregat
Bassa de laminació

Reté els possibles excessos d'aigua i evita que el cabal variï de manera brusca.

Pou de graves i pedresbast

Deté l'aigua uns instants perquè es dipositin graves i altres sòlids pesants al fons del pou. Després la fa passar per una reixa que reté plàstics, papers no dissolts, altres sòlids gruixuts i objectes de més de 10 centímetres, abans de fer-la passar per la resta d'instal·lacions.

Els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Cargols d'Arquímedes

Eleven l'aigua fins al punt més alt de la depuradora a fi de fer-la circular per gravetat per la resta de les instal·lacions.

Desbast

Fa passar l'aigua per un conjunt de reixes i tamisos que eliminen altres sòlids més fins. Les reixes retenen els sòlids de fins a 2,5 centímetres i els tamisos, els de 3 a 5 mil·límetres. El desbast és clau per evitar danys o obturacions en els processos de conducció i tractament posteriors.

Els residus que s'extreuen aquí es premsen i es destinen a deposició controlada.

Dessorrador desgreixador

Separa simultàniament de l'aigua les sorres i els greixos. Les sorres cauen al fons de la instal·lació per decantació i s'extreuen amb unes bombes. Els greixos, olis i escumes s'emulsionen per millorar-ne la flotabilitat i s'extreuen des de la superfície. L'eliminació de les sorres evita l'abrasió de la maquinària posterior; l'extracció dels greixos, la distorsió dels tractaments biològics posteriors.
Aquest procés dura aproximadament 10 minuts, i els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Decantador primari

Elimina per decantació els sòlids en suspensió que no s'han pogut eliminar en el pretractament anterior. Aquests sòlids, que es coneixen com a "fangs primaris", inclouen fins al 35 % de la matèria orgànica que conté l'aigua residual.

Reactor biològic amb eliminació de nutrients

Aquesta instal·lació s'està remodelant per incloure-hi processos de nitrificació i desnitrificació.

Fa passar l'aigua per diversos tancs on es creen les condicions perquè diferents tipus de bacteris es desenvolupin i eliminin fins al 70 % del nitrogen i el fòsfor presents a l'aigua residual mitjançant processos de nitrificació i desnitrificació.

Aquest procés dura entre 10 i 14 hores en funció de la temperatura ambiental i d'altres factors.

Decantador secundari

Per decantació, separa l'aigua dels bacteris, que sedimenten en forma de fang diluït. Aquest fang, conegut com a "fang secundari" o "fang actiu" consisteix en gariebé el 60 % de tota la matèria orgànica que hi havia a l'aigua residual.
Això vol dir que, entre el decantador primari i el secundari, s'extreu el 95 % dels sòlids en suspensió i de la matèria orgànica que hi havia a l'aigua.
Un cop separat de l'aigua, el fang secundari rep un tractament específic a la línia de fangs. Aquest procés dura aproximadament 5 hores.

Sortida d'aigua

L'aigua depurada es condueix al riu Llobregat després de la presa d'aigua d'Agbar. Una petita part també es reutilitza per a reg agrícola.

Tanc de barreja i floculació

Aquesta instal·lació s'està remodelant per tal de millorar l'eficàcia de la filtració posterior.

S'hi afegeix una substància química que fa que les poques restes de matèria orgànica que encara no s'han pogut separar de l'aigua es compactin en flocs.

Filtració amb sorra

Es fa passar l'aigua lentament per un filtre de sorra, que reté els flocs.

Desinfecció

S'apliquen a l'aigua uns raigs ultraviolats que maten els virus i bacteris que hi pugui haver. A continuació, s'hi afegeix clor (hipoclorit) per garantir una desinfecció continuada.

Espessidor

Atès que els fangs que vénen de la línia d'aigües estan molt diluïts (contenen menys de l'1 % de matèria sòlida), es passen per l'espessidor, que treu aigua per concentrar els fangs fins al 6 % de matèria sòlida.

Digestor

Tanca els fangs, els escalfa i els remou per afavorir un procés de fermentació anaeròbica (sense oxigen). Durant aquesta fermentació es produeix una barreja de CO2 i metà, anomenada biogàs.

El biogàs produït es transporta al gasòmetre.

Gasòmetre

Acumula el biogàs i l'homogeneïtza.

Central de cogeneració

Produeix electricitat i calor a partir de la combustió de biogàs. Tant l'electricitat com la calor s'utilitzen a la mateixa depuradora per a consum propi.

Deshidratador i assecatge tèrmic

Primer, el deshidratador centrifuga els fangs fins que assoleixen una consistència plàstica. Després, l'assecador escalfa els fangs per eliminar fins 95 % de la humitat restant.

Els fangs estabilitzats s'usen en processos de compostatge o com a combustible alternatiu en cimenteres.


La finalitat d'una depuradora és retornar l'aigua residual i pluvial al medi en les millors condicions i d'acord amb els estàndards de qualitat fixats per la normativa vigent.

Per fer-ho, la depuradora de Sant Feliu de Llobregat fa passar l'aigua per diversos processos, que consisteixen a filtrar-la, decantar-la o accelerar la degradació de la matèria orgànica dissolta. D'aquesta manera extreu de l'aigua els contaminants que hi han anat a parar: sòlids flotants (plàstics, papers no dissolts...), sorres, greixos i matèria orgànica, entre d'altres.

Què tracta?

La depuradora de Sant Feliu de Llobregat tracta:
  • Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines, comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants especials.
  • Aigües industrials pretractades: les aigües usades a instal·lacions industrials, després de rebre un tractament per part de la mateixa indústria per tal d'extreure'n els contaminants específics.

Què fa?

La depuradora de Sant Feliu de Llobregat dóna servei als municipis de Sant Feliu de Llobregat, Castellbisbal, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, Sant Just Desvern (parcialment), Torrelles de Llobregat, Martorell (barri industrial del Congost), Castellví de Rosanes (barri de Can Sunyer) i Sant Cugat del Vallès (barri de la Floresta ).

Aquesta instal·lació depura un 7 % del total d'aigua residual tractada a l'AMB.

Evolució i millora del servei

La depuradora de Sant Feliu de Llobregat contribueix des del 1989 a mantenir la qualitat de l'aigua al riu Llobregat.  
 
Des del 2009 inclou el procés de nitrificació-desnitrificació per a l'eliminació de nutrients al tractament secundari i una millora del funcionament del tractament terciari.
 
El tractament d'eliminació de nutrients redueix el risc d'eutrofització al riu Llobregat i al litoral. L'eutrofització és un procés que perjudica greumentr l'ecosistema. Es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients. Aquest excés provoca el creixement desmesurat d'algues i microorganismes que esgoten l'oxigen de l'aigua i impedeixen la vida d'altres espècies.
 
La millora del tractament terciari consisteix a afegir un tanc de floculació previ a la filtració amb sorres i la desinfecció amb rajos ultraviolats. L'addició de coagulants fa que el filtratge posterior sigui més eficaç. Per tant, permet retornar l'aigua al medi amb una qualitat tan gran que fins i tot es pot reutilitzar per al reg agrícola. La reutilització de l'aigua és una de les claus per a l'eficiència en la gestió del cicle de l'aigua.
 
Finalment, com a resultat de la depuració, s'obtenen fangs rics en matèria orgànica, amb els quals es pot generar biogàs, un font d'energia renovable, l'aprofitament de la qual a més evita emissions de metà a l'atmosfera. El metà és un gas d'efecte hivernacle amb una capacitat d'escalfament global 21 vegades més gran que el CO2. L'energia que es produeix amb la combustió del biogàs s'utilitza en els mateixos processos de la planta i permet recuperar el 40 % de la despesa energètica del procés de depuració.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...