Triatge Montcada i Reixac

Tornar

Montcada i Reixac

Triatge Montcada i Reixac

La planta de triatge de Montcada i Reixac és una planta de selecció d'envasos, integrada a l'ecoparc 2, que dóna servei als municipis metropolitans.

Capacitat: 24.000 t/any

Localització: Av. Torre Mateu (Polígon Industrial Can Salvatella) s/n Montcada i Reixac

Galeria d'imatges

Què fa

Les plantes de triatge separen i embalen els envasos procedents del contenidor groc de recollida selectiva, a fi d'enviar cada material al reciclador corresponent.

Malgrat que els envasos lleugers arriben separats de la resta de residus municipals, cal fer-hi un triatge perquè aquesta fracció inclou una gran diversitat de materials que només es poden reciclar en separar-los. També inclou els no reciclables, que són considerats impropis.

A la instal·lació es recuperen metalls (ferralla i alumini), brics i plàstics de diferents tipus, com ara plàstic opac natural i de color (polietilè d'alta densitat, PEAD), plàstic tou i film (polietilè de baixa densitat, PEBD), plàstic transparent (polietilè tereftalat, PET) i una barreja de plàstics (polipropilè, clorur de polivinil —PVC— i poliestirè expandit —EPS—), entre altres.

Encara que no hauria d'arribar-hi, la planta també recupera de manera minoritària paper, cartró i vidre.

Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales per tal de facilitar-ne l'emmagatzematge i el transport cap a les empreses recicladores i centres autoritzats que designi Ecoembes.

Què tracta

La planta de triatge de Montcada i Reixac tracta la fracció d'envasos i residus d'envasos lleugers. És a dir, els residus que els ciutadans llencen al contenidor groc.

Evolució i millores

Els envasos representen el 14 % de tots els residus municipals. Separar-los correctament ―usant els contenidors grocs d'envasos per desfer-se'n― és el primer pas per gestionar-los de manera sostenible.

La planta de Montcada i Reixac s'ha dedicat des del 2010 a separar els envasos per tipus de material, de manera que es puguin reciclar. A més, amb el creixement continuat de la recollida d'envasos, ha anat incrementant la seva capacitat de tractament.

Actualment, la separació que fa la planta permet tractar 24.000 tones l'any de materials diversos amb rendiments de recuperació pròxims al 60 %.

Gràcies a la separació que es fa en aquesta planta, a la resta de plantes de triatge i a altres instal·lacions com els ecoparcs, és possible arribar a complir l'objectiu de reciclatge del 50 % de la totalitat dels residus municipals que s'ha establert al Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) 2009-2016.

A més, reciclar els envasos evita que se'ls hagi de donar un tractament finalista (deposició controlada o incineració). Això vol dir que el reciclatge també minimitza la necessitat de destinar espais al territori per ubicar-hi abocadors.

Diagrama de fluxos


Disseny de la instal·lació

Dades
Tipus de tractament Envasos dels residus municipals. Triatge de la fracció d'envasos lleugers dels residus municipals.
Efectes/productes recuperats Paper, cartró, vidre, plàstics (PET, PEAD, film), brics, ferralla magnètica i alumini.
Capacitat de tractament 24.000
Subproductes recuperats (t/any) Més del 60 % del total tractat.
Actualment no hi ha cap activitat programada

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...
Prova: $provaURL