Ecoparc Montcada i Reixac

Tornar

Montcada i Reixac

Imatge de l'ecoparc

Aquest ecoparc és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Localització: Av. Torre Mateu (Polígon Industrial Can Salvatella) s/n Montcada i Reixac

Galeria d'imatges

Què fa

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que gestionen les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica, la fracció FORMi resta.

Ubicat al polígon industrial Can Salvatella de Barberà del Vallès, l'Ecoparc de Montcada i Reixac dóna servei als municipis més propers de l'àmbit metropolità.

De la FORM i la resta, l'Ecoparc de Montcada i Reixac n'extreu quatre recursos:
 • Materials recuperables, que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics, vidre i paper cartró.
 • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la FORM i s'utilitza per produir electricitat i calor.
 • Digest, esmena orgànica per aplicació agrícola obtinguda en el tractament de la fracció FORM.
 • Bioassecat, producte energètic d'origen biogènic valoritzat a la planta de valorització energètica i obtingut de la matèria orgànica continguda en la fracció resta. 
Per fer-ho, primer s'aplica un pretractament mecànic a la FORM i la resta, sempre per separat. L'objectiu d'aquest pretractament, tant en el cas de la FORM com en el de la resta, és separar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, s'apliquen un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha separat a cada línia:
 • La que procedeix de la línia de FORM passa per un procés de metanització; és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, el digest un cop deshidratat s'aplica directament com a esmena orgànica.
 • La que procedeix de la línia de resta es bioasseca; és a dir, s'asseca biològicament en condicions controlades i com a resultat d'aquest procés s'obté bioassecat que s'utilitza com a combustible biogènic per valorització energètica.

Què tracta

L'Ecoparc té dues línies diferenciades de tractament mecànic biològic: la de FORM i la de resta.

La línia de FORM tracta:
 • Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors marrons).
 • Orgànica de mercats i altres grans productors: residus orgànics separats a mercats i en altres centres.
 • Restes de poda: restes vegetals de parcs i jardins municipals.
La línia de resta tracta:
 • Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.
 • La línia de resta disposa d'un línia de selecció d'envasos i altres materials recuperables que no han estat separats prèviament als contenidors del carrer. Així, es tracten d'envasos i materials recuperables introduïts al contenidor gris enlloc de al contenidor groc. Aquesta línia separa i embala per tipus de material: llaunes fèrriques i d'alumini, envasos i embolcalls de diferents tipus de plàstic, etc.

Com funciona

El tractament mecànic: s'extreuen els materials reciclables i la matèria orgànica amb ajuda de màquines i a mà. En fer-ho queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.

Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.

El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament finalista, com ara la deposició controlada o la valorització energètica.

Tractament biològic: la matèria orgànica triada si prové de la FORM es degrada en un procés de Digestió i si prové de la resta es bioasseca en un procés d'assecatge.

Digestió: la matèria orgànica es degrada sense presència d'aire. Com a resultat d'això, es genera biogàs, una barreja de metà i CO2, que s'empra per generar energia.

Assecatge: la matèria orgànica que prové de la fracció resta es bioasseca; és a dir, s'asseca biològicament en condicions controlades i com a resultat d'aquest procés s'obté bioassecat que s'utilitza com a combustible biogènic per valorització energètica.

Línia orgànica Ecoparc Montcada i Reixac
Línia orgànica Ecoparc Montcada i Reixac
Separació manual

Diversos operaris extreuen, d'una banda, materials reciclables que no s'havien separat adeqüament, com ara plàstics, paper i cartró o vidres; i de l'altra, material de rebuig - que no es pot aprofitar -, com ara les bosses de deixalles.
Elsm aterials reciclables es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.
El rebuig s'embala i s'empra per a restauracions paisatgístiques.

Trituració

Tritura els residus orgànics que s'han deparat a mercats o restaurants, i als contenidors d'orgànica del carrer.

Electroimant

Atreu i separa els materials de ferro de les restes orgàniques separades pel garbell rotatiu.Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Digestor

Tritura les restes de poda, que s'usaran per barrejar-les la matèria orgànica que surt del digestor.
D'aquesta manera, la matéria digerida, que és com un fang, queda més estructurada i s'aireja millor, cosa que facilita el compostatge.

Gasòmetre

Emmagatzema el biogàs que surt dels digestors i n'homogeneïtza la pressió.

Motogenerador

Utilitza el biogàs com a combustible per generar electricitat i calor.
L'electricitat s'usa a la planta o s'exporta a la xarxa elèctrica general.
La calor, en forma de vapor d'aigua, s'usa per mantenir els digestors a la temperatura adequada per a la fermentació anaeròbia (35º-39º).

Trituració de restes vegetals

Tritura les restes de poda, que s'usaran per barrejar-les la matèria orgànica que surt del digestor.

Compostatge en túnels

Els túnels emmagatzemen la barreja de matèria orgànica i restes de poda triturades en condicions controlades.

Cada túnel està equipat amb sistemes de reg i d'aireig forçat. D'aquesta manera els bacteris aerobis acaben de madurar la matèria orgànica en presència d'aire i més ràpidament del que ho farien a la natura.

Afinament compost

La matèria madurada s'afina amb un garbell i amb un sistema de taules de separació densimètrica s'eliminen impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars.

El resultat d'aquest procés és un compost de gran qualitat que es pot emprar com a adob orgànic a l'agricultura i la jardineria

La línia de resta tracta:
 • Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.
La línia de resta disposa d'un línia de selecció d'envasos que no han estat separats prèviament als contenidors del carrer. Aixì, es tracten d'envasos introduïts al contenidor gris enlloc de al contenidor groc. Aquesta línia separa i embala per tipus de material:  llaunes fèrriques i d'alumini, envasos i embolcalls de diferents tipus de plàstic, etc.

Línia de resta Ecoparc Montcada i Reixac
Línia de resta Ecoparc Montcada i Reixac
Separació manual

Diversos operaris extreuen, d'una banda, materials reciclables que no s'havien separat adeqüament, com ara plàstics, paper i cartró o vidres; i de l'altra, material de rebuig - material que no es pot aprofitar.
Els materials reciclables es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous. El rebuig, s'aboca a un dipòsit controlat.

Garbell rotatiu

El garbell rotatiu és un cilindre de punxes, que obren les bosses de deixalles, i orificis, que sedassen els residus segons la mida. A la sortida dels garbells hi arriba el material de mida superior als 100mm que, previsiblement, ja no conté matèria orgànica i es considera rebuig. El rebuig s'embala i s'utilitza per a restauracions paisagísitques amb bales.

Aspirador

Aspira les bosses trencades del garbell rotatiu, que es premsen i es reciclen.

Selecció manual

Diversos operaris tornen a extreure materials reciclables i rebuig.

Els materials reciclables es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

El rebuig, s'aboca a un dipòsit controlat.

Electroimant

Atreu i separa els materials de ferro de les restes orgàniques separades pel garbell rotatiu.

Els residus fèrrics es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Inductor de Foucault

Repel i separa els materials que contentn alumini, com ara llaunes o brics.

Els residus amb alumini es premsen per facilitar-ne el transport i s'envien a plantes de reciclatge per fer-ne materials nous.

Compostatge en túnels i trinxeres

Els túnels mantenen la matèria orgànica triada al pretractament en condicions controlades, mitjançant sistemes de reg i d'areig forçat. Així, els bacteris aerobis descomponen la matèria orgànica més ràpidament del que ho farien a la natura. Després, la matèria es passa a les trinxeres de compostatge per madurar-la. Les trinxeres, introduïdes el 2007, allarguen el temps de maduració, tot millorant la qualitat del compost. Malgrat això, el resultat és de baixa qualitat i només es pot emprar per reblir sòls o altres usos no agrícoles.

Afinament compost

El compost madurat s'afina amb un garbell i amb un sistema de taules de separació densimètrica s'eliminen impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars.

El resultat d'aquest procés és un compost de baixa qualitat que només es pot emprar per al rebliment de sòls o altres usos no agrícoles.

Com funciona

El tractament és mecànic: s'extreuen els materials reciclables i la matèria orgànica amb ajuda de màquines i a mà. En fer-ho queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.
 1. Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.
 2. El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament finalista, com ara la deposició controlada o la valorització energètica.
 3. Tractament biològic: la matèria orgànica triada es degrada mitjançant dos tipus de processos, que poden fins i tot aplicar-se consecutivament:
 4. Digestió: la matèria orgànica es degrada sense presència d'aire. Com a resultat d'això, es genera biogàs, una barreja de metà i CO2, que s'empra per generar energia.
 5. Compostatge: la matèria orgànica es degrada amb oxigen i es converteix en compost o bioestabilitzat, en funció de la procedència.

Evolució i millora del servei

L'Ecoparc recupera unes 8.500 tones l'any de materials diversos dels residus de les fraccions orgànica i resta, com paper, vidre, plàstic, brics i ferralla, entre altres. Aquests materials arriben a la planta perquè no s'havien separat adequadament en origen. Gràcies a la separació que fan aquest i la resta d'ecoparcs és possible complir l'objectiu de reciclatge del 50% dels residus que s'ha establert al PMGRM (2009-2016).

L'Ecoparc aprofita la matèria orgànica per fer 31.200 tones anuals de compost i bioestabilitzat, productes orgànics que poden substituir els fertilitzants químics.

A més, la digestió de la matèria orgànica genera 10,6 milions de metres cúbics de biogàs l'any. Amb la combustió del biogàs es produeix fins i tot més energia que la que l'Ecoparc necessita per funcionar.

L'aprofitament d'aquesta font d'energia renovable, respecte de l'abocament dels residus en un dipòsit controlat, evita les emissions de metà, un gas d'efecte hivernacle amb una capacitat d'escalfament global 21 vegades més gran que el CO2.

Després d'aquests tractaments, que han separat i aprofitat els materials reciclables i la matèria orgànica, el volum de residus que no es poden aprofitar i s'han d'abocar és la meitat: 120.000 tones de 240.000.

Gestió del servei

L'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac el gestiona la societat Ecoparc del Besòs (EBESA), que pertany a la UTE entre Urbaser i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Diagrama de flux fracció orgànica

Diagrama de flux orgànica

Diagrama de flux resta

Diagrama de flux resta

Disseny de la instal·lació

Disseny de la instal·lació
Tipus de tractament Tractament mecànic i biològic de les fraccions orgànica, resta i envasos dels residus municipals.
Triatge de la fracció d'envasos lleugers dels residus municipals.
Superfície (ha) 8
Efectes/productes recuperats Paper, cartró, vidre, plàstics (PET, PEAD, film), brics, ferralla magnètica, alumini, compost, biogàs.
Capacitat de tractament (t/any)(nominal) 260.000 (160.000 RESTA i 100.000 FORM).
Producció biogàs (milions m3/any) (nominal) 12,6
Producció electricitat (MWh/any) (nominal) 22.000
Producció de compost (t/any) (nominal) 38.000
Subproductes recuperats (t/any) (nominal) 23.000

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc de Montcada i Reixac

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

 • $escapeTool.html($alt_)


  Ecoparc de Montcada i Reixac

  Tema:
  Residus, Sostenibilitat
  Tipus:
  Visita guiada
  Públic:
  Educació en el lleure, Famílies, Ciutadania, Especialitzat, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, Graus,Postgraus i Màsters, escolar.postgraus, escolar.masters
  On:
  Montcada i Reixac
  Quan:

 • Imatge de la publicació
  Dossier

  Ecoparc de Montcada i Reixac

  Tema:
  Residus
  Tipus:
  Didàctic
  Públic:
  Formació reglada
  Subpúblic:
  Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
  Edició:
  Dossier
  Suport:
  Electrònic, Paper
 • Imatge de la publicació
  Dossier

  Ecoparc de Montcada i Reixac

  Tema:
  Residus
  Tipus:
  Didàctic
  Públic:
  General
  Subpúblic:
  Ciutadania
  Edició:
  Dossier
  Suport:
  Electrònic

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...

Projectes relacionats

Prova: $provaURL