Compostatge Torrelles

Tornar

Torrelles de Llobregat

Imatge de la planta

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat és una planta de tractament de matèria orgànica i residus vegetals que dóna serveis a diversos municipis metropolitans.

Localització: Carrer Puig Vicenç, 8 Torrelles de Llobregat

Què fa

Les plantes de compostatge són instal·lacions dedicades a tractar matèria orgànica i residus vegetals per obtenir-ne compost, una esmena o adob orgànic que es pot emprar tant en jardineria com en agricultura.

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat processa entre 4.500 i 5.500 tones de residus l'any. En funcionament des del 1997, la planta dóna servei a diversos municipis metropolitans.

Per tractar els residus orgànics, a les plantes de compostatge s'aplica un procés de triatge per extreure'n els impropis, generant el rebuig de planta.

A continuació, la matèria orgànica es barreja amb altres materials, com per exemple, residus de jardineria o residus orgànics de grans productors, com ara els mercats. En cas que s'hi afegeixin residus de poda i jardineria, abans de mesclar-los, es trituren per facilitar-ne la descomposició posterior.

El procés de compostatge consisteix a deixar que aquesta barreja de residus es descompongui imitant la degradació que ocorre a la natura, però d'una manera accelerada. Es tracta d'un procés biooxidatiu controlat produït per una successió de microorganismes que actuen sota unes condicions ambientals —temperatura, humitat, etc.— determinades.

Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
Separació manual

Durant la separació manual, diverses persones eliminen alguns dels materials voluminosos que no haurien d'haver arribat al contenidor de matèria orgànica (impropis). Aquests materials aniran a parar a un dipòsit cotrolat

Trituradora

Tritura les restes de poda i jardineria per afegir-les als residus orgànics com a materials estructurant.

Barrejadora

Barreja els residus orgànics de la recollida selectiva amb les restes vegetals ja triturades.

Àrea de fermentació

Emmagatzema durant 3 setmanes la barreja en piles perquè s'inicï el procés de fermentació. La fermentació la fan bacteris aerobis ja presents en els residus, que necessiten aire i aigua per realitzar-la.

Voltejadora

Rega les piles en fermentació i les mou periòdicament per facilitar que els bacteris descomponguin la matèria orgànica.

Garbell

Un cop s'ha iniciat la fermentació resulta més fàcil separar altres impropis més petits. Per això, abans de passar a l'àrea de maduració, el garbell extreu restes de plàstic, vidre o ferralla que puguin haver quedat en les piles.

Àrea de maduració

És l'espai on es torna a apilar el material que ha passat pel garbell i es deixa reposar durant 5 setmanes per obtenir compost madur.

Afinament

Un cop el compost és madur, s'usa un garbell i una taula densimètrica per extreure el material no del tot descomposat o les petites restes d'impropis que puguin haver quedat.

El compost de més qualitat es ven com a adob, i el de menys qualitat serveix per restaurar paisatges malmesos. Les restes orgàniques no del tot descomposades es tornen a l'inici del procés. Les restes de plàstic, vidre o ferralla s'envien a abocadors o plantes de triatge.

Basa de lixiviats

La fermentació de la matèria orgànica genera uns líquids, anomenats lixiviats, que podríen contaminar els sòl i les aigües subterrànies de l'entorn de la planta. Per evitar-ho, s'emmagatzemen a la bassa. Els lixiviats també e spoden utilitzar per hidratar les piles en fermentació amb la voltejadora.

Basa de pluvíals

L'aigua de pluja que cau sobre la planta també córre el risc d'arrossegar petites particules dels residus que s'hi tracten. Per evitar que contamini l'entorn, s'emmagatzema a una bassa pròpia i també s'usa per hidratar les piles de fermentació.

Què tracta

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat tracta:
  • Matèria orgànica procedent de la recollida selectiva municipal, és a dir, els residus orgànics dipositats pels ciutadans als contenidors marrons.
  • Restes vegetals procedents dels serveis de poda i jardineria municipals.

Evolució i millores

La matèria orgànica representa el 36% de tots els residus. Separar-la correctament  –usant els contenidors d'orgànica per desfer-se'n– és el primer pas per gestionar-la de manera sostenible.

A les plantes de compostatge i ecoparcs metropolitans els residus orgànics reben un tractament equivalent al reciclatge. Gràcies a això, es pot usar la matèria orgànica residual per generar un nou producte, el compost.

El compost fet a partir de matèria orgànica recollida selectivament és una esmena o adob orgànic útil en agricultura i jardineria, que contribueix a reduir l'ús de fertilitzants químics. A més a més, compostar la matèria orgànica evita que se li hagi de donar un tractament finalista (deposició controlada o incineració). Això vol dir que el compostatge minimitza la necessitat de destinar espais al territori per ubicar-hi abocadors.

Diagrama de funcionament

Titular del servei:  Ajuntament de Torrelles, Àrea Metropolitana de Barcelona
Empresa explotadora:  Metrocompost SA

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat té una capacitat de tractament de 5.500 t/any de FORM amb triturat vegetal (TrV) o esporga, en proporció de barreja 2:1.

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions de GEH total de la planta de compostatge de Torrelles

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014
Actualment no hi ha cap activitat programada

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...