EDAR del Prat de Llobregat

Tornar

El Prat de Llobregat

Imatge general de l'EDAR del Prat de Llobregat
EDAR Prat de Llobregat

La depuradora del Prat Llobregat és una de les plantes de sanejament d'aigües residuals més grans i modernes d'Europa. Pot tractar 420 milions de litres al dia, l'equivalent a l'ús d'aigua de dos milions d'habitants i les activitats econòmiques associades (habitants equivalents).

Localització: Polígon Ind. Pratense, C. 100, s/n

Aquesta planta inclou una de les estacions de regeneració d'aigua més importants del món.

Funcionament

Depuradora Prat del Llobregat {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}
Depuradora Prat del Llobregat
Pou de graves i pedresbast

Deté l'aigua uns instants perquè es dipositin graves i altres sòlids pesants al fons del pou. Després la fa passar per una reixa queretè plàstics, papers no dissolts, altres sòlids gruixuts i objectes majors de 10 centímetres, abans de fer-la passar per la resta d'instal·lacions.

Els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Bombes d'elevació

Impulsen l'aigua fins al punt més alt de la depuradora a fi de fer-la circular per gravetat per la resta de les instal·lacions.

Desbast

Fa passar l'aigua per un conjunt de reixes i tamisos que eliminen altres sòlids més fins. Les reixes retenen els sòlids de fins a 2,5 centímetres i tamissos, els de 3 a 5 mil·límetres. El desbast és clau per evitar danys o obturacions en els processos de conducció i tractament posteriors.

Els residus que s'extreuen aquí es premsen i es destinen a deposició controlada.

Dessorrador desgreixador

Separa simultàniament de l'aigua les sorres i els greixos. Les sorres cauen al fons de la instal·lació per decantació i s'extreuen amb unes bombes. Els greixos, olis i escumes s'emulsionen per millorar-ne la flotabilitat i s'extreuen des de la superfície. L'eliminació de les sorres evita l'abrasió de la maquinària posterior; l'extracció dels greixos, la distorsió dels tractaments biològics posteriors.
Aquest procés dura aproximadament 10 minuts, i els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Decantador primari

Elimina per decantació entre el 60% i el 70% dels sòlids en suspensió que no s'han pogut eliminar en el pretractament anterior. Aquests sòlids, que es coneixen com a "fangs primaris", inclouen fins al 35% del amatèria orgànica que conté l'aigua residual.
Un cop separats de l'aigua, els fangs primaris reben un tractament específic a la línia de fangs.
Aquest procés dura al voltant de 3 hores.

Reactor biològic amb eliminació de nutrients

Fa passar l'aigua per diversos tancs on es creen les condicions perquè diferents tipus de bacteris es desenvolupin i eliminin fins al 70% del nitrogen i el fòsfor presents a l'aigua residual mitjançant processos de nitrificació i desnitrificació.

Aquest procés dura entre 10 i 14 hores en funció de la temperatura ambiental i d'altres factors.

Decantador secundari

Per decantació, separa l'aigua dels bacteris, que sedimenten en forma de fang diluït. Aquest fang, conegut com a "fang secundari" o "fang actiu" consisteix en gariebé el 60% de tota la matèria orgànica que hi havia a l'aigua residual.
Això vol dir que, entre el decantador primari i el secundari, s'extreu el 95% dels sòlids en suspensió i de la matèria orgànica que hi havia a l'aigua.
Un cop separat de l'aigua, el fang secundari rep un tractament específic a la línia de fangs. Aquest procés dura aproximadament 5 hores.

Sortida d'aigua i emissari submarí

Fa passar l'aigua per diversos tancs on es creen les condicions perquè diferents tipus de bacteris es desenvolupin i eliminin fins al 70% del nitrogen i el fòsfor presents a l'aigua residual mitjançant processos de nitrificació i desnitrificació.

Aquest procés dura entre 10 i 14 hores en funció de la temperatura ambiental i d'altres factors.

Tanc de barreja i floculació

S'afegeix una substància química que fa que les poques restes de matèria orgànica que encara no s'han pogut separar de l'aigua es compactin en flocs.

Decantador de lamel·les

S'afegeix una microsorra que s'adhereix als flocs de matèria orgànica i facilita que precipitin en passar pel decantador de lamel·les.

Un cop separats de l'aigua, els flocs de matèria orgànica reben un tractament específic a la línia de fangs.

Tamisos

Filtren l'aigua i retenen partícules de fins a 1 micra (0,01 mil·límetres). Aquests tamisos són tan fins que retenen els ous dels paràsits intestinals.

Desinfecció

S'apliquen a l'aigua uns raigs ultraviolats que maten els virus i bacteris que hi pugui haver. A continuació, s'hi afegeix clor (hipoclorit) per garantir una desinfecció continuada.

Despres de la desinfecció, l'aigua es considera regenerada. Per això, es pot reutilitzar en susos industrials, per al reg i la neteja de carrers, i per al manteniment del cabal del riu Llobregat, entre d'altres.

Espessidor

Atès que els fangs que venen de la línia d'aigües estan molt diluïts (contentn menys de l'1% de matèria sòlida), es passen per l'espessidor, que treu aigua per concentrar els fangs fins al 6% de matèria sòlida.

Digestor

És un dipòsit on es tanquen els fangs sense contacte amb l'aire. S'escalfen i es remouen per afavorir un procés de fermentació anaeròbica (sense oxigen). Durant aquesta fermentació es produeix una barreja de CO2 i metà, anomenada biogàs.

El biogàs produït es transporta al gasòmetre.

Gasòmetre

Acumula el biogàs i l'homogeneïtza.

Central de cogeneració

Produeix electricitat i calor a partir de la combustió de biogàs. Tant l'electricitat com la calor s'utilitzen a la mateixa depuradora per a consum propi.

Deshidratador i assecatge tèrmic

Primer, el deshidratador centrifuga els fangs fins que assoleixen una consistència plàstica. Després, l'assecador escalfa els fangs per eliminar fins 95% de la humitat restant.

Els fangs estabilitzats s'usen en processos de comportatge o com a combustible alternatiu en cimenteres.

Membranes d'ultrafiltració i osmosi inversa

Filtren part de l'aigua regenerada per extreure'n qualsevol impuresa.
Aquest tractament complementari regenera l'aigua fins al punt que es pot usar també quan es requereix una gran quantitat. Per exemple, aquesta és l'aigua que s'infiltra a l'aqüifer del Llobregat.
Les impureses que s'extreuen durant aquest tractament s'eliminen mitjançant l'emissari submarí.

Què tracta

La depuradora del Prat de Llobregat tracta:
 • Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines, comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants especials.
 • Aigües industrials pretractades: les aigües usades a instal·lacions industrials, després de rebre un tractament per part de la mateixa indústria per tal d'extreure'n els contaminants específics.

Què fa?

Ubicada al municipi del Prat de Llobregat, al delta del riu Llobregat, tracta les aigües del sistema de sanejament del Baix Llobregat, una zona amb una elevada implantació industrial formada pels municipis següents: Barcelona (35 % de les aigües), Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Sant Just Desvern (parcialment).

Aquesta depuradora saneja un 36 % del total d'aigua tractada a l'AMB.

A més, aquesta depuradora inclou una de les estacions de regeneració d'aigua més importants del món: l'aigua regenerada en aquesta planta augmenta els recursos hídrics de la regió en 50 milions de litres a l'any.

A més, la depuradora del Prat de Llobregat inclou una estació de regeneració d'aigua. Això vol dir que una part de l'aigua depurada es neteja encara més per tal d'usar-la novament. Alguns dels usos de l'aigua regenerada són: reg i neteja de carrers, manteniment del cabal del riu Llobregat i usos industrials, entre d'altres.

Diagrama de funcionament

Diagrama de funcionament

Característiques bàsiques

Funcions Tractament d'aigües residuals
Cabal de disseny 4,86 m3/segon en una primera fase
Cabal màxim de futur 7,29 m3/segon
Capacitat de tractament 2.000.000 d'habitants equivalents
Superfície 36 ha; dins d'aquesta superfície es disposa d'una reserva de terrenys en cas que en el futur sigui necessari ampliar la planta
Tipus de tractament d'aigües Biològic amb eliminació de nutrients, terciari amb ultrafiltració i osmosi (regeneració d'aigua)
Cabal de pretractament i de l'emissari submarí 14,58 m3/segon; aquesta capacitat addicional permet tractar parcialment aigües pluvials en cas de pluja torrencial
Cabal de regeneració 3,25 m3/segon
Tipus de tractament de fangs Digestió anaeròbica amb cogeneració, deshidratació i assecatge

Construcció i gestió

Titular del servei AMB
Empresa explotadora Empresa Metropolitana de Sanejament, SA (EMMSA)
Municipi El Prat de Llobregat
Municipis als quals dóna servei Barcelona (35 % aproximadament), l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i, parcialment, Sant Just Desvern
Any de posada en funcionament 2002
Remodelacions posteriors 2003 – posada en funcionament de les instal·lacions de tractament biològic i de tractament de fangs amb digestió anaeròbica
2006 – Posada en funcionament de l'estació de regeneració d'aigua (ERA)
Costos d'explotació 8,4 milions d'euros (2012)

Aigua tractada pel conjunt de depuradores metropolitanes

Dades

Taula d'emissions

Gràfic Evolució de les emissions de GEH total

Informe 2015 - 2016
Informe 2011 - 2014

La depuradora del Prat de Llobregat és una de les quatre EDAR metropolitanes que tenen processos que permeten la reutilització de l'aigua, és a dir, inclouen una ERA.

ERA del Prat de Llobregat

Aquesta era té un cabal de disseny de 3,25 m3/s i realitza els següents tipus de tractament:
 • La ultrafiltració més l'osmosi inversa
 • Filtració més electrodiàlisi reversible
 • Tractaments físics i químics més filtració i desinfecció
Amb aquest tractament l'aigua que en resulta es reutilitza per:
 • Barrera contra la intrusió salina
 • Ús ambiental al riu
 • Reg agrícola
 • Reg zones verdes
 • Neteja de carrers
 • Neteja de clavegueram
 • Manteniment de zones humides
 • Usos industrials

Dades de reutilització d'aigua de les ERAs de l'àrea metropolitana


Actualment no hi ha cap activitat programada

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...
Prova: $provaURL