Avaluació de projectes

Sistema d'avaluació de projectes amb la incorporació de la perspectiva de gènere


L'avaluació dels projectes de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023 i ApropAMB 2022 es fa tenint e en compte la perspectiva de gènere.

L'AMB incorpora la mirada feminista, de manera transversal, tant en l'àmbit relacionat amb del desenvolupament econòmic (a través de l'Agència de Desenvolupament Econòmic) com en l'àmbit social (a través de l'Oficina de Polítiques Socials).

Per fer-ho, s'indica al municipi que participa en aquests plans socials, que incorpori la perspectiva de gènere en els projectes pels quals demana subvenció. Això es fa a través del formulari de petició i avaluació de qualsevol del dos plans metropolitans: el pla de suport a les polítiques socials municipals i el pla ApropAMB.

Formació en perspectiva de gènere

Per facilitar l'avaluació de projectes s'ha creat una sessió de formació que presenta una metodologia útil per als municipis, per poder avaluar el projecte que subvencionarà l'AMB.

En aquesta formació s'explica, en primer lloc i de forma breu, els conceptes imprescindibles per entendre què vol dir treballar amb perspectiva de gènere i els objectius que persegueix incloure aquesta perspectiva.

En segon lloc, i des d'una vessant pràctica, es treballa com tenir en compte la perspectiva de gènere en l'avaluació dels projectes de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023 i ApropAMB 2022.
 

  • Durada: 90 minuts.
  • Metodologia: Explicació teòrica acompanyada de petits exercicis i reflexions individuals.
  • Professorat:  Dra. Mònica Gelambí Torrell, llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració i especialista en polítiques públiques de gènere i en implementació de la transversalitat de gènere en les polítiques i en les organitzacions.

Presentació: Formació en perspectiva de gènere