Conveni amb Barcelona Activa

Tornar

| Tema: Desenvolupament econòmic

L'objectiu és promocionar el desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible


El passat mes de juny es va signar un conveni entre l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB i Barcelona Activa, per tal de col·laborar en el desenvolupament de polítiques públiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible els propers anys.

El conveni planteja la cooperació en polítiques concretes que augmentin la qualitat de vida i benestar de la ciutadania del territori metropolità, i ho fa amb diverses línies d'actuació: la promoció de programes d'orientació i inserció laboral, la transferència de coneixement, l'atracció i captació d'inversions estrangeres, la incorporació de la marca Barcelona, l'enfortiment de la indústria 4.0, la coordinació dels municipis metropolitans pel que fa a les condicions laborals (salari base i RSC), la col·laboració en el desplegament del model territorial del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i, finalment, el desenvolupament de programes d'economia social i solidària.

Treball complementari i coordinat entre les dues entitats

El nivell de cooperació del conveni es planteja arran de la coincidència d'objectius entre les dues institucions. Acord que es produeix especialment, en la voluntad d'enfortir la cohesió social metropolitana —mitjançant la implicació de les institucions, la societat civil i els agents econòmics i socials—, així com la promoció de l'activitat econòmica. I aquests objectius impulsar-los, tot coordinant les iniciatives de reactivació econòmica i les relatives a la captació d'inversió i talent, així com d'iniciatives de proximitat i del bé comú.

Tots dos actors creuen que és fonamental treballar de manera complementària i coordinada en el foment de l'ocupació, promovent l'emprenedoria i donant suport a les empreses des de la visió de l'economia plural a la ciutat de Barcelona, a més d'afavorir el creixement empresarial i promocionar la ciutat internacionalment i els sectors estratègics en clau de proximitat al territori.

Ampliació de les línies d'actuació:

  1. Promoció d'iniciatives que apuntin a una major cohesió social i igualtat d'oportunitats mitjançant el desenvolupament de programes de suport i millora de les actuacions en matèria d'orientació laboral, inserció i difusió dels diversos programes de qualificació del mercat de treball, especialment en la definició d'un model de transferència de coneixement, metodologia i eines de treball, pel que fa al suport als projectes destinats a la inclusió social, la qualificació de les persones treballadores i la generació de noves oportunitats d'ocupació.
  2. Promoció de la cooperació i transferència de coneixements, metodologia i tècniques específiques en matèria de suport a l'atenció a les empreses en l'àmbit del model d'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, amb cartera de serveis, i noves perspectives per a l'assessorament empresarial (ESS, RSC, etc)..
  3. Transferència de coneixement i metodologia, promoció de programes conjunts aplicables a l'àmbit metropolità, a partir de l'experiència acumulada de Barcelona Activa, en el sector de l'atracció i la captació d'inversions estrangeres, enfocat al servei de landing empresarial, incorporació al projecte de la marca Barcelona, així com a la programació i participació en les accions a l'exterior als mercats i dels sectors rellevants per l'àmbit metropolità orientats a la projecció internacional del conjunt del territori, com la captació de projectes d'inversió.
  4. Impuls d'actuacions per enfortir la indústria manufacturera i, singularment, amb l'establiment d'un sistema d'intercanvi de les diverses experiències i programes per a la competitivitat empresarial del sector industrial en el seu conjunt, especialment enfocats a la indústria 4.0
  5. Potenciació del treball comú dels 36 ajuntaments metropolitans de l'AMB per a la millora tant de les condicions laborals de les mateixes institucions com del teixit empresarial del territori, mitjançant estratègies comunes en relació amb el salari de referència, clàusules socials de la contractació pública, la nova organització del temps, i altres experiències en matèria de RSC, que afavoreixin les condicions de treball dels que treballen al territori, tant si és en l'àmbit públic com en el privat.
  6. Actuació de manera col·laborativa en el desplegament del model territorial del SOC.
  7. Desenvolupament conjunt de programes relatius a l'economia social i solidària.

Enllaços relacionats

On

  • Marker

    Barcelona Activa Barcelona