Classificació urbanística del sòl prevista pel PGM

Tornar

Classificació urbanística del sòl prevista pel PGM

Fitxa tècnica

El PGM es va aprovar el 14 de juliol de 1976. Els documents es poden consultar fent una cerca amb el codi DGU 1976/000477 a la pàgina web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.
L'expedient consta d'una memòria i quatre sèries de plànols:

  • Sèrie B1 – escala 1:10.000 – Clasificación del suelo según régimen jurídico y sectores de planeamiento
  • Sèrie B2 – escala 1:5.000 – División general del territorio según calificación urbanística
  • Sèrie B3 – escala 1:10.000 – Estructura general y orgánica del territorio
  • Sèrie B4 – escala 1:25.000 – Redes fundamentales de los servicios públicos

La informació que s'ha restituït en aquest producte correspon als plànols de la sèrie B1. La informació s'ha adaptat a les línies de la restitució gràfica de les qualificacions urbanístiques.

No s'ha restituït en aquest producte la delimitació dels sectors proposada pel PGM.

Descarregar el Dataset en format RDF. Documentació sobre l'ús del servei

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
SHAPE Fitxer
  • Català
Nom del ShapeprgaSHAPE DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Tipus de ShapePolígon
DescripcióCada polígon fa referència a la classificació sòl segons proposta de l'ÀMB en funció de l'evolució del planejament transcrit. 
Nom del campContingutDescripció
REGIMS.U.
S.U.N.D.
S.U.D.
S.N.U.
"S.U." polígon de sòl urba
"S.U.N.D." polígon de sòl urbanitzable no delimitat
"S.U.D." polígon de sòl urbanitzable
"S.N.U." polígon de sòl no urbanitzable.
SECTORSS.R.I
P.E.R.I
P.E.R.I.15
S.U.
S.U.N.D.
S.U.D.
S.N.U.
Es detalla per a Sòl Urbà No Consolidat, els àmbits que es desenvolupen amb Pla Especial de Reforma Interior
Descarregar