Classificació urbanística del sòl (refós)

Tornar

Classificació urbanística del sòl (refós)

Fitxa tècnica

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, al TÍTOL SEGON, defineix el concepte de classificació del sòl i determina que aquest pot ser sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable.  Els POUM són les figures de planejament encarregades d'efectuar aquesta classificació, sí bé, en el transcurs dels temps, les figures de planejament que el desenvolupen (Plans Parcials, Plans Especials, Modificacions de Pla General) la poden fer modificar. En certs casos, la veritable consecució d'aquestes modificacions depèn de figures de gestió que no són estrictament Planejament Derivat. És aquesta la raó per la qual la informació de la Classificació de Sòl que oferim és "proposada", i s'ha interpretat en funció del POUM original, les següents figures de planejament aprovades i la constatació (sigui confirmada per l'Ajuntament o no) que els terrenys afectats han adquirit la condició de solar (art. 29 Llei 2/2002, del 14 de març).

 • Data de creació:
  12.01.15
  Freqüència d'actualització:
  6 mesos
  Font de les dades:
  RPUC
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF. Documentació sobre l'ús del servei

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format WMS

Accedir
HTML Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format HTML

Accedir
JSON Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format JSON

Accedir
KMZ Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format KMZ

Accedir