• Adhesió al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica

  Desenvolupament socioeconòmic | En termini

  El programa, dotat amb sis milions d'euros, té per objectiu combatre la pobresa energètica de les famílies, mitjançant la col·laboració dels ajuntaments metropolitans i les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua que operen en aquests municipis.

 • Programa de reducció de la contaminació

  Medi ambient | Activitat econòmica: vector aigua | En termini

  Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del RMAAR.

 • Ajut a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS)

  Desenvolupament socioeconòmic | Activitat econòmica | Fora de termini

  Desde d'aquesta pàgina podeu sol·licitar ajut econòmic per al desenvolupament de nous projectes i/o la creació de noves activitats econòmiques emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària.

 • Sol·licitud de participació en processos de sel·lecció d'oferta pública d'ocupació

  Administració AMB | Recursos humans | En termini

  L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública per cobrir places vacants de personal funcionari de carrera.

  Des d'aquesta pàgina podreu accedir a la documentació necessaria per tramitar presencialment la vostra participació en el procés de selecció, o bé accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia.

 • Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència

  Administració AMB | Fora de termini

  Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 30 d'octubre de 2018 i publicada al BOPB el 5 de febrer de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern 2018-2019, destinada a persones físiques o jurídiques (aquestes darreres sense finalitat lucrativa).

 • Verificar documents oficials de l'IMET

  Taxi | Verificar documents oficials de l'IMET | En termini

  Servei electrònic de verificació de documents oficials, amb sistema de codi segur, emesos per l'IMET.

 • Subvencions a projectes d'ecologística local

  Mobilitat | Subvenció ecologística | Fora de termini

  Primera convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a projectes d'ecologística local, per tal de reduir les emissions contaminats provocades per les operacions logístiques de distribució de mercaderies a les zones urbanes metropolitanes.

 • Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)

  Territori | Fora de termini

  El Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG), dotat amb 15 milions d'euros està adreçat a invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar infraestructures.

 • Emprenedoria social tecnològica

  Desenvolupament socioeconòmic | Activitat econòmica | Fora de termini

  Convocatòria de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives innovadores per a nous emprenedors que realitzen activitats d'innovació social i tecnològica.

 • Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

  Mobilitat | Taxa de transport | En termini

  Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

 • Subvencions pel foment de la transparència

  Administració AMB | Fora de termini

  Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

 • Subvencions per a la gestió de residus. CONVOCATÒRIA TANCADA

  Medi ambient | Residus

  Subvencions en matèria de gestió de residus per als municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018