• Instància genèrica IMPSOL

  Habitatge | En termini

  Aquest tràmit permet presentar, per via telemàtica, una sol·licitud, comunicació o escrit sobre qualsevol assumpte competència de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), sempre que no existeixi un procediment específic per tramitar-lo.

 • Presentació de suggeriments a l'Avanç del PDU

  Territori | En termini

  Espai per a la presentació de suggeriments a l'Avanç del PDU amb indicació de la identitat del presentador.

 • Autorització de tractament de residus a plantes metropolitanes

  Medi ambient | Residus | En termini

  En aquesta pàgina trobareu la informació necessària per sol·licitar l'autorització de tractament de residus a les plantes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Sol·licitud de participació en processos de selecció d'oferta pública d'ocupació i/o estabilització

  Administració AMB | Recursos humans | En termini

  L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública per cobrir places vacants de personal funcionari de carrera, així com processos de mobilitat interadministrativa.

  També publica convocatòries de processos selectius que s'aproven en execució de l'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal de l'AMB, l'IMET i l'IMPSOL.

  Des d'aquesta pàgina podreu accedir a la documentació necessària per tramitar presencialment la vostra participació en el procés de selecció, o bé accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia.

 • Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència. Convocatòria 2021

  Portal de Transparència | Subvencions a la recerca | Fora de termini

  Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 26 de gener de 2021 i publicada al BOPB l'1 de febrer de 20201, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.

 • Convocatòria 2021 d'ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS)

  Desenvolupament socioeconòmic | Activitat econòmica | Fora de termini

  Des d'aquesta pàgina podeu sol·licitar ajuts econòmics per al desenvolupament de nous projectes i la creació de noves activitats econòmiques emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària.

 • Verificar documents oficials de l'IMET

  Taxi | Verificar documents oficials de l'IMET | En termini

  Servei electrònic de verificació de documents oficials, amb sistema de codi segur, emesos per l'IMET.

 • Sol·licitud de participació en processos de selecció d'ocupació interina o temporal

  Administració AMB | Recursos humans | En termini

  L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública, interina o temporal, per cobrir places vacants i possibles suplències del personal de la plantilla.

  Des d'aquesta pàgina podeu descarregar el model de sol·licitud per participar de forma presencial en aquests processos de selecció, accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia, i conèixer les convocatòries vigents.

 • Emprenedoria social tecnològica

  Desenvolupament socioeconòmic | Activitat econòmica | Fora de termini

  Convocatòria 2021 de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives i reptes d'innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d'innovació tecnològica amb retorn social.

 • Sol·licitud d'aprovació del programa de reducció de la contaminació

  Medi ambient | Activitat econòmica: vector aigua | En termini

  Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR).

 • Pagament de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície

  Mobilitat | Taxa de transport | En termini

  Mitjançant el formulari adjunt d'autoliquidació es pot efectuar el pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'AMB, com són l'expedició de documents, l'adjudicació o modificació de serveis regulars de transport, l'autorització o renovació de serveis discrecionals entre d'altres.

 • Sol·licitud de la targeta T-verda

  Mobilitat | Targetes de Transport | En termini

  La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats.