• Denúncia per infracció del Reglament metropolità del taxi

  Taxi | Queixes i denúncies | En termini

  El Reglament metropolità del taxi reconeix als usuaris el dret a presentar una denúncia quan consideren que el servei prestat és incorrecte.

 • Notificar un canvi de domicili de taxista

  Taxi | Titulars i conductors | En termini

  Per a les comunicacions oficials amb els taxistes, l'IMET fa servir l'adreça del domicili particular que aquests han proporcionat.

 • Baixa de conductor de taxi

  Taxi | Titulars i conductors | En termini

  El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar la baixa d'un conductor que prèviament hagués donat d'alta per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.

 • Alta de conductor de taxi

  Taxi | Titulars i conductors | En termini

  El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar l'alta d'un conductor diferent per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.

 • Donar d'alta un vehicle autotaxi de segona mà

  Taxi | Vehicles | En termini

  Els vehicles de segona mà que s'apliquin a una llicència no poden excedir els cinc anys des de la primera matriculació, excepte en el cas de transferència de llicència amb vehicle.

 • Transferir una llicència metropolitana de taxi

  Taxi | Llicències | En termini

  Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de l'AMB.

 • Adquirir una llicència metropolitana de taxi

  Taxi | Llicències | En termini

  Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat es requereix l'obtenció prèvia d'una llicència.

 • Subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, a empreses de l'àmbit metropolità

  Mobilitat | Subvencions a la bicicleta elèctrica | Fora de termini

  Atesa la voluntat de l'AMB d'impulsar la mobilitat sostenible al territori, s'estableix una línia de subvenció relativa a la cessió temporal de bicicletes a les empreses dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Instància genèrica per registre electrònic

  Administració AMB | En termini

  Aquest tràmit permet presentar, per via telemàtica, una sol·licitud, comunicació o escrit sobre qualsevol assumpte competència de l'AMB, sempre que no existeixi un procediment específic per tramitar-lo.

 • Adhesió al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica

  Desenvolupament socioeconòmic | En termini

  El programa, dotat amb sis milions d'euros, té per objectiu combatre la pobresa energètica de les famílies, mitjançant la col·laboració dels ajuntaments metropolitans i les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua que operen en aquests municipis.

 • Presentació de suggeriments a l'Avanç del PDU

  Territori | En termini

  Espai per a la presentació de suggeriments a l'Avanç del PDU amb indicació de la identitat del presentador.

 • Autorització de tractament de residus a plantes metropolitanes

  Ecologia | Residus | En termini

  En aquesta pàgina trobareu la informació necessària per sol·licitar l'autorització de tractament de residus a les plantes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.