Transferir una llicència metropolitana de taxi

Tornar

Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de l'AMB.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Llicències
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Instàncies En línia

Registre

Descripció

A l'àrea metropolitana de Barcelona, que és l'àmbit territorial d'aplicació del Reglament metropolità del taxi, únicament poden iniciar i prestar el servei de taxi les llicències atorgades per l'AMB, sense perjudici del que es disposa a l'article 22 de la Llei del taxi.

La cessió d'ús de la llicència, atorgada per l'AMB, o qualsevol acte translatiu de possessió o domini d'aquesta que es porti a terme contravenint les disposicions d'aquest Reglament o sense l'autorització de l'AMB, serà nul·la i comportarà la resolució de la llicència, prèvia tramitació de l'expedient corresponent.

A qui va dirigit

Als titulars o administradors de les llicències.

Terminis

Es pot transferir en qualsevol moment.

Requisits

Per a l'autorització de la transmissió és necessari donar de baixa el vehicle aplicat a la llicència, excepte si es transmet conjuntament. Tant la ITV com la revisió metropolitana han d'estar passades de forma favorable a la data de la signatura de la transmissió. 

També és necessari, si escau, el pagament previ de totes les sancions imposades a la llicència que es vol transmetre.

Més informació: 932 235 151 (ext. 2160).

Puja

Taxes

La transmissió comporta el pagament d'una taxa.

Puja