Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència. Convocatòria 2021

Tornar

Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 26 de gener de 2021 i publicada al BOPB l'1 de febrer de 20201, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Portal de Transparència
Subtema:
Subvencions a la recerca
Responsable AMB:
Agència de Transparència

Informació prèvia

Descripció

Programa de subvencions de l'Agència de Transparència, dotat amb 80.750 euros, que té com a finalitat principal potenciar i promoure la recerca, el coneixement, la investigació comparada en l'àmbit metropolità i la innovació en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, en aplicació de la Llei de transparència en l'àmbit metropolità.

Concessió de subvencions a les persones físiques o jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, que presentin propostes de recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern a través d'un procés de concurrència pública competitiva

El percentatge màxim subvencionable dels projectes que resultin seleccionats pot ser del 100%. 

Projectes subvencionables

Les actuacions subvencionades, que poden haver començat abans de la publicació de la convocatòria al BOPB, s'hauran d'emmarcar en alguna o algunes de les temàtiques següents:

 • Dret d'accés a la informació pública
 • Retiment de comptes i publicitat activa
 • Ètica pública, codis d'ètica i conflictes d'interessos
 • Prevenció de la corrupció
 • Cartes de serveis
 • Equitat de gènere i bon govern
 • Grups d'interès: regulació i registres
 • Règim sancionador previst a la Llei 19/2014
 • Subjectes obligats a la Llei 19/2014
 • Alts càrrecs i transparència
 • Els serveis d'interès general i universal i les obligacions de transparència
 • Transparència, dret d'accés i protecció de dades
 • Contractació pública i transparència
 • Contractació de personal i transparència
 • Gestió i execució pressupostària i transparència efectiva
 • La transparència als partits polítics
Els projectes seran valorats per l'òrgan col·legiat de selecció d'acord amb el barem de puntuació establert:
 • Adequació del projecte en alguna o algunes de les temàtiques recollides (fins a 30 punts)
 • Qualitat tècnica i rigor de la proposta (fins a 30 punts)
 • Originalitat i innovació de la proposta (fins a 20 punts)
Obtindran la subvenció les 6 recerques que hagin obtingut una millor puntuació, amb una valoració mínima de 60 punts. En el cas en què no s'arribi al mínim de projectes amb la puntuació requerida o en el cas que hi hagi més del màxim de projectes subvencionables amb la mateixa puntuació, l'òrgan de selecció podrà distribuir l'import destinat a aquestes subvencions entre els projectes seleccionats, de manera proporcional a la puntuació obtinguda.


A qui va dirigit

Persones físiques i jurídiques, aquestes darreres sense finalitat lucrativa, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma i una proposta de projecte en format imprès i/o suport digital, d'acord amb els criteris que determinen les bases reguladores i la convocatòria.


Terminis

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 de març de 2021.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Les persones físiques o jurídiques que participin en la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud al Registre general de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en horari de 9 a 14 hores i en dies laborables, juntament amb la resta de documentació degudament emplenada.

Alternativament, es podrà presentar per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, amb la documentació següent degudament emplenada

Documentació:

 • Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions.(annex I)
 • Identificació de qui ha de ser el beneficiari, si és diferent de l'anterior.
 • Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física o jurídica.
 • Breu memòria i currículum del o dels participants (persona física o jurídica, equip de persones) en format imprès i/o suport digital (memòria USB o CD).
 • Memòria de l'activitat a subvencionar en suport digital i en paper, que haurà d'incloure:
 1. Presentació de la proposta de recerca, que justifiqui la potencial implementació en administracions, organitzacions i institucions metropolitanes (mínim 1.500 paraules i màxim 3.000 paraules).
 2. Planificació- cronograma de la recerca.
 • Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a l'AMB qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració de compromís de complir les condicions de la subvenció.
 • Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o autorització a l'òrgan gestor de les subvencions per obtenir el document acreditatiu corresponent.
 • Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS per obtenir la condició de beneficiari(annex II).
 • Dades bancàries on es podrà transferir l'import de la subvenció (annex III).
Adreça del Registre: carrer 62, núm. 16-18, Edifici A, planta baixa, Zona Franca 08040, Barcelona
Com arribar-hi

Puja

En línia
Alternativament a la forma presencial, les sol·licituds es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si voleu presentar la sol·licitud a través del registre electrònic heu de fer servir la Instància genèrica que trobareu a continuació i adjuntar la resta de documentació requerida.

Resposta de l'Administració

Dins del termini màxim de dos mesos a partir de de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern de l'AMB per delegació del Consell Metropolità, a proposta de l'òrgan col·legiat de selecció, resoldrà la convocatòria.

La resolució, que posa fi a la tramitació administrativa, es notificarà als beneficiaris per tal que, en el termini de 15 dies, manifestin l'acceptació d'aquesta i de les seves condicions, com a requisit imprescindible per a l'efectivitat de les subvencions.

Puja