Subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i l'Educació per a la Ciutadania Global per a ajuntaments de l'AMB

Tornar

CONVOCATORIA 2020
Convocatòria de concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de suports econòmics als ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc de les "Bases per sol·licitar i atorgar subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i l'Educació per a la Ciutadania Global" per a projectes que s'iniciïn l'any 2020.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Internacional
Responsable AMB:
Direcció de l'Àrea d'Internacional i Cooperació

Informació prèvia

Descripció

Avís

El període de presentació de sol·licituds es tancarà el 3 de setembre de 2020.


L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de suports econòmics als ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), segons les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació Internacional i de l'Educació per a la Ciutadania Global, aprovades pel Consell Metropolità, publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB)  en tres modalitats: 

 • Modalitat A: per a projectes de cooperació internacional (cooperació coordinada o no).
 • Modalitat B: per a projectes d'educació per a la ciutadania global, en endavant ECG (cooperació coordinada o no).
 • Modalitat C: cooperació coordinada diversos ajuntaments.

Objectius transversals

Els projectes que concorrin a  la present convocatòria hauran  d'ajustar-se als objectius transversals de la cooperació al desenvolupament de l'AMB recollits al Pla Director  i hauran d'integrar almenys un dels eixos tranversals següents:
 1. Enfocament de drets humans.
 2. Apoderament i equitat entre les dones i els homes.
 3. Governança democràtica i governabilitat.
 4. Sostenibilitat ambiental.
 5. Diversitats.
 6. Cultura de no-violències i pau.
Àmbits temàtics i geogràfics d'actuació

Es prioritzaran els àmbits geogràfics que es relacionen a continuació:
 • Mediterrània:
  • Territori d'especial prioritat: Mediterrània oriental (Síria i els països que acullen persones refugiades)
 • Mesoamèrica:
  • Territori d'especial prioritat: Àrea metropolitana de San Salvador.
 • Àfrica:
  • Territoris d'especial prioritat: Àfrica occidental i Àrea metropolitana de Maputo.
 • Àrea metropolitana de Barcelona: Les diferents activitats d'ECG s'hauran de portar a terme en l'àmbit territorial de qualsevol municipi/s dels que conformen l'àrea metropolitana de Barcelona, sense perjudici que d'altres accions integrades en el projecte es realitzin fora d'aquest àmbit territorial.
Objectius sectorials
 1. Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
 2. Desenvolupar una planificació territorial que garanteixi els drets de les persones i la mobilitat en aquests espais (planificació urbana i mobilitat inclusiva, equitativa, segura i sostenible).
 3. Promoure l'accés segur i equitatiu a equipaments, espais públics i espais oberts a la ciutadania en contextos urbans desafavorits.
 4. Contribuir a la garantia d'un entorn saludable i lliure de contaminació mitjançant la gestió integral del cicle de l'aigua i la selecció, recollida i tractament de residus en àrees metropolitanes.
 5. Promoure l'ECG a l'àrea metropolitana de Barcelona:
  1. Promoure coneixements i anàlisi crítica envers les desigualtats i els conflictes al món i les seves causes i el canvi d'actituds per reduir-les, amb una visió local-global en relació amb els objectius del Pla Director, especialment la divulgació i aprofundiment respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible a les metròpolis, l'Agenda Urbana.
  2. Facilitar mecanismes i coneixements per vincular l'ECG amb els objectius sectorials del Pla Director (Objectius b, c i d).
Així mateix, dins l'àmbit sectorial i, ateses les circumstàncies extraordinàries que s'estan vivint a la Mediterrània, es prioritzaran els projectes destinats a donar suport a les persones refugiades o desplaçades, en aquells països on aquest suport sigui necessari.

També es prioritzaran, per la mateixa raó, aquells projectes que contribueixin a l'enfortiment de les institucions públiques locals i societat civil organitzada del territori urbà vinculades als objectius sectorials.

Imports màxims de les subvencions
 • Modalitat A: per a projectes de cooperació internacional (cooperació coordinada o no). Màxim a sol·licitar: 27.000 €.
 • Modalitat B: per a projectes d'educació per a la ciutadania global, en endavant ECG (cooperació coordinada o no). Màxim a sol·licitar: 20.000 €.
 • Modalitat C: cooperació coordinada diversos ajuntaments. Màxim a sol·licitar: 40.000 €.
La subvenció no podrà ser superior al 80% de la totalitat del cost del projecte.
Costos indirectes, despeses de gestió del projecte no superiors al 10%.


A qui va dirigit

Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


Terminis

 • Els projectes hauran d'haver-se iniciat el 2020 i finalitzat com a màxim el 31 de març de 2022.
 • Una vegada la convocatòria sigui publicada al BOPB el termini de presentació de sol?licituds serà de 20 dies hàbils.
 • Acceptació de l'aprovació de les subvencions per part dels interessats: 10 dies hàbils.


Requisits

Els ajuntaments metropolitans que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a la bases, aprovades pel Consell Metropolità de l'AMB i publicades al BOPB.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
Descarregar
Emplenar

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

La sol·licitud

Els ajuntaments sol·licitants han de presentar la sol·licitud al Registre electrònic de l'AMB a través de la instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació establert.

En la instància de sol·licitud de subvenció s'ha d'especificar la modalitat pe la que es presenta: Sol·licitud de suport econòmic per a projecte de Cooperació Internacional,  d'Educació per a la Ciutadania Global o Cooperació Coordinada  presentat per ajuntament.

Instància genèrica

La instància de sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a les Bases Reguladores.

 1. Documentació administrativa:
  1. Certificació de l'acord intern de l'ajuntament metropolità de presentar la sol·licitud a concurs i d'atorgar poder de representació a la persona que la subscriu (o poder general del representant).
  2. Declaració expressa, per part de l'ajuntament metropolità, d'haver desenvolupat projectes de temàtica similar o en la mateixa zona geogràfica on es desenvoluparà el projecte.
  3. Acreditació dels diferents acords quan sigui el cas de projectes presentats en consorci entre ajuntaments, indicant la participació que a cadascun correspon en el projecte.
  4. En cas de presentar-se un projecte d'agrupació consorciada d'ajuntaments tots els ens consorciats hauran de presentar la documentació administrativa requerida.
 2. Documentació tècnica:
  1. Formulari (d'acord amb el model normalitzat corresponent) relatiu a la proposta del projecte que es presenta a la convocatòria. En el cas d'iniciatives de cooperació coordinada es proporciona un model normalitzat específic.
  2. La no presentació del formulari de la proposta del projecte pel qual es demana suport econòmic implicarà l'arxiu definitiu de la sol·licitud, sense més tràmit.
Model de documents necessaris

Per tal de complir amb tots el tràmits que requereix el procés de participació en la present convocatòria els ajuntaments interessats hauran de complimentar i presentar a l'AMB, quan s'escaigui, els documents següents:
 1. Per concórrer a la convocatòria (documents descarregables des d'aquesta plana web):
  1. Sol·licitud.
  2. Formulari de presentació del projecte.
  3. Formulari per a la Nota Conceptual (projectes de Cooperació Coordinada).
  4. Fitxa d'identificació de dades bancàries.
 2. Un cop notificat l'atorgament de l'ajut econòmic:
  1. Certificat d'acceptació del suport econòmic (cal adjuntar certificats d'estar al corrents amb seguretat social i Hisenda).
  2. Declaració de les obligacions de Transparència.
 3. Per a la justificació final:
  1. Formulari de presentació de la justificació final tècnica i econòmica del projecte.
  2. Compte justificatiu (cal adjuntar la documentació annexa indicada en el document així com certificats d'estar al corrents amb seguretat social i Hisenda).
Tots aquests models, seguint el mateix ordre i lletra d'identificació, s'annexen a la present convocatòria en format PDF.

Resposta de l'Administració

Resolució

La resolució es notificarà a les persones físiques o jurídiques interessades, d'acord al que estableix l'article 45.1 b) de la Llei 39/15, mitjançant la publicació en la "Base de Datos Nacional de Subvenciones". Les subvencions i suports econòmics concedits s'incorporaran a la pàgina web de l'AMB, així com en altres mitjans que es consideri oportú.

Puja

Prova: $provaURL