Sol·licitud de subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018

Tornar

Segona convocatòria pública 2018 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Subvencions a la bicicleta elèctrica
Sub-Subtema:
Subvenció per a compradors
Responsable AMB:
Direcció de Transport i Mobilitat

Informació prèvia

Descripció

Segona convocatòria pública 2018 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta acció té per objectiu recolzar un canvi en la mobilitat, cap a un model on la bicicleta sigui un mode de transport habitual per als desplaçaments quotidians en els nuclis urbans, en substitució del cotxe privat.

La convocatòria 2018 està dotada amb una quantitat total de 250.000 €. Per aquesta segona convocatòria, l'import total és de 125.000 €.
Les subvencions es concediran d'acord amb allò establert a les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

Per aquesta segona convocatòria, l'AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica.

El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la convocatòria 2018 serà de 1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Aquestes bicicletes compliran amb les següents condicions:

  • Motor elèctric de potència no superior a 250 W.
  • Autonomia d'aproximadament 50 km.
  • La bateria serà de liti.
  • Les bicicletes s'ajustaran a la directiva europea 2002/24/CE del 18 de març de 2002 i la norma UNE EN 15194:2009+A1.
  • Garantia mínima de dos anys.
  • Les bicicletes seran identificades pel seu número de bastidor, el número de sèrie de la bateria i el del motor.
  • Les bicicletes hauran de portar una etiqueta identificativa amb el logo de l'AMB, en la forma que l'AMB determini en el seu moment. Aquesta etiqueta identificativa serà a càrrec de l'entitat col?laboradora.


A qui va dirigit

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques que resideixin a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB. També hi podran accedir les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un municipi de l'AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball a l'AMB.

Les persones físiques o jurídiques que hagin esgotat, a anteriors convocatòries, el nombre màxim de compres subvencionades permès, no podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria 2018.


Terminis

L'AMB fixa un termini màxim de presentació de sol?licituds de subvenció a la convocatòria 2018 fins al 31 de març de 2019, a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB de la convocatòria. 

El termini de presentació de sol?licituds finalitzarà amb anterioritat al termini màxim establert al paràgraf anterior quan s'exhaureixi prèviament la quantia total màxima establerta per aquesta convocatòria.


Requisits

Les bicicletes adquirides hauran de ser noves i comprades en algun dels comerços adherits com a entitat col·laboradora de l'AMB.

Veure llistat de comerços adherits

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Aquesta acció es duu a terme mitjançant el suport logístic dels comerços o botigues del sector de la bicicleta ubicats als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que han sigut admesos per l'AMB com a entitats col·laboradores. Per aquest motiu, els sol·licitants de la subvenció han de tramitar-la a través d'un d'aquests comerços on hauran de complimentar una sol?licitud de subvenció.

Aquest document serà signat pel sol?licitant i segellat pel comerç, incloent les dades identificatives del beneficiari i el model de la bicicleta elèctrica a adquirir i objecte de subvenció, així com el preu de compra IVA inclòs (sense deduir la subvenció).

NOTA: En cas d'una compra de més d'una bicicleta per part d'una empresa, s'omplirà una sol·licitud per cada una de les bicicletes elèctriques a comprar.

Llistat de comerços adherits com a entitats col·laboradores.

Juntament amb la sol?licitud, les persones físiques hauran de lliurar una fotocòpia del seu DNI / NIE on consti la seva residència en un dels 36 municipis de l'AMB, o bé certificat d'empadronament quan l'adreça que consti al DNI / NIE no es correspongui amb el domicili actual.

Les persones jurídiques lliuraran una fotocòpia de la seva targeta d'identificació fiscal on consti el seu CIF i un certificat que confirmi el domicili d'un dels seus centres de treball a un dels 36 municipis de l'AMB. També hauran d'emplenar el formulari d'enquesta de dades addicionals.

L'entitat col?laboradora lliurarà la sol?licitud a la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'AMB per a la seva aprovació a través del Registre General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb la documentació exigida.

L'AMB podrà demanar informació complementària a l'entitat col?laboradora si així ho creu convenient. Si cal demanar informació complementària al sol?licitant, aquest disposarà de 10 dies, des de la data de notificació del requeriment, per a respondre adequadament. Les gestions amb el sol?licitant les farà l'entitat col?laboradora, sense que l'AMB estigui obligada a mantenir cap relació directa amb el beneficiari.

Per a resoldre dubtes sobre el procediment de subvenció, trucar al telèfon 93 223 51 51 i demanar per informació sobre subvenció a la compra de bicicletes elèctriques.

Puja

Resposta de l'Administració

El termini màxim de resolució i notificació de qualsevol sol?licitud de subvenció durant aquest procés de subvenció serà de 60 dies des de l'entrada al Registre General de l'AMB de la corresponent sol?licitud.

L'ordre de resolució de les sol?licituds rebudes seguirà l'ordre d'entrada al Registre General. L'AMB comunicarà a cada comerç les sol?licituds de subvenció aprovades. En el cas de sol?licituds rebutjades, l'AMB comunicarà les raons a l'entitat col?laboradora.

En el supòsit en que l'AMB esmeni una sol·licitud per tal que l'interessat corregeixi algún dèficit en la documentació, el termini màxim de resolució serà suspès, per un màxim de 10 dies, durant els quals el sol·licitant de subvenció haurà de donar compliment a aquest requeriment o es tindrà per desistida de la seva sol?licitud. El silenci tindrà efectes desestimatoris.

La denegació d'aquestes sol?licituds per part de l'AMB no posarà fi a la via administrativa i podrà ser recorregut mitjançant la interposició d'un recurs d'alçada en el termini d'un mes davant el Consell Metropolità.

Puja