Sol·licitud d'aprovació del programa de reducció de la contaminació

Tornar

Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR).

Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Programa de reducció de la contaminació
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Informació prèvia

Descripció

L'informe ambiental del vector de les aigües residuals o l'autorització d'abocament, pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l'annex 2 del RMAAR, sempre que s'aprovi un Programa de reducció de la contaminació (PRC) per a la progressiva adequació de l'abocament i sigui tècnicament viable i temporalment possible en un termini màxim de dotze mesos improrrogables, per tal d'adequar les característiques dels abocaments al RMAAR, i que garanteixi el compliment d'aquestes exigències.

Per a sol·licitar l'aprovació del PRC, caldrà presentar instància genèrica adjuntant una sol·licitud de PRC signada pel representant de l'activitat, així com tota la documentació requerida i el justificant de pagament de la taxa.

L'aprovació d'un PRC, comporta l'abonament d'una taxa per l'import d'excés de càrrega contaminant, la determinació de la qual s'efectuarà per aplicació de la fórmula establerta en l'annex 8.3 del RMAAR, i s'exigirà addicionalment una fiança pel mateix import, per respondre dels possibles danys que es puguin ocasionar.

La liquidació de l'import de l'excés de càrrega contaminant serà notificada a l'interessat en el moment de l'emissió de l'informe ambiental, amb l'aprovació del dipòsit de la fiança, si escau, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució.

L'import per excés de càrrega contaminant és independent de les regularitzacions que l'excés de càrrega pugui suposar en altres àmbits en aplicació de la normativa sectorial que correspongui.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'aprovació d'un programa de reducció de la contaminació a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instancia, amb tota la documentació necessària del seu programa de reducció de la contaminació.

Documents que cal aportar:

  1. Memòria descriptiva de l'activitat causant de l'abocament.
  2. Els processos d'eliminació de la contaminació en origen.
  3. Les modificacions en el procés que siguin adients.
  4. El projecte de depuració o de les millores a realitzar, amb indicació del seu cost.
  5. El programa d'execució de l'esmentat projecte o millores on es detallin les fases i terminis per a la realització, que en cap cas pot excedir un any.
  6. El règim dels cabals i la caracterització de l'aigua residual abocada.
  7. Les revisions d'explotació i manteniment.
  8. Qualsevol altre aspecte que l'administració metropolitana consideri oportú en funció de les característiques de l'activitat.
  9. La declaració de veracitat de les dades anteriors.
  10. En el seu cas, la documentació que acrediti estar en possessió de l'autorització i la Llicència ambiental, o haver-la sol·licitat.
Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Resposta de l'Administració

L'AMB ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el Registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix el RMAAR.

Aquest termini resta suspès en cas que es demanin esmenes o millores de la documentació. El còmput del termini es reprèn un cop les esmenes de la documentació es presentin a l'AMB, o si no n'hi ha, pel del termini concedit.

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de l'AMB de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
?

Puja