Sol·licitud d'adhesió com a entitat col·laboradora per a la gestió de subvencions atorgades per l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques

Tornar

Tràmit adreçat als comerços metropolitans de venda de bicicletes elèctriques que vulguin ser entitats col·laboradores de l'AMB per a la promoció de la mobilitat en bicicleta elèctrica.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Subvencions a la bicicleta elèctrica
Sub-Subtema:
Adhesió com a entitat col·laboradora
Responsable AMB:
Direcció de Transport i Mobilitat

Informació prèvia

Descripció

El Programa de Mobilitat Sostenible 2014?2015 de l'AMB preveu una acció de subvenció a la compra de bicicletes elèctriques en el subprograma de promoció de l'ús del vehicle elèctric i com a complement de les accions del subprograma de promoció de l'ús de la bicicleta.

Per aquest motiu, l'AMB ha prorrogat als anys 2017, 2018 i 2019 la vigència d'aquesta subvenció i ha aprovat una partida pressupostària de 250.000€ destinada a subvencionar la compra de 1.000 bicicletes elèctriques, amb una ajuda fixa de 250 € per bicicleta durant el període 2018.

Aquesta acció es durà a terme mitjançant el suport logístic dels comerços o botigues del sector de la bicicleta ubicats als municipis de l'AMB. Aquests, podran gestionar la subvenció acordada per l'AMB als compradors de bicicletes elèctriques, prèvia acceptació de les bases reguladores, la seva aprovació com a entitat col?laboradora per part d'aquesta administració i la signatura d'un conveni de col·laboració.


A qui va dirigit

Als comerços autoritzats per a la venda de bicicletes elèctriques, amb domicili social a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB.


Terminis

Les sol·licituds de noves adhesions es poden presentar durant un període de 30 dies, a comptar a partir de la data de publicació de la pròrroga al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La publicació al BOPB de la Pròrroga 2017 és de data 12 de maig de 2017.


Requisits

Els comerços que vulguin ser entitats col?laboradores hauran de garantir un servei tècnic postvenda als beneficiaris de la subvenció i acreditar que disposen d'un sistema per a la gestió de les bateries usades, a més de complir amb la resta de requisits establerts en les Bases reguladores de les subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

El procés d'adhesió s'iniciarà amb la presentació al Registre General de l'AMB de la sol?licitud d'adhesió signada i dirigida a la Direcció de Transport i Mobilitat de l'AMB. La sol?licitud haurà d'anar acompanyada de:

  • Justificant de l'autorització com a comerç dedicat a la venda de bicicletes.
  • Declaració jurada de disposar de servei postvenda.
  • Justificant de disposar d'un sistema per a la gestió de les bateries usades.
  • Fitxa d'identificació financera on s'indicarà el codi IBAN del compte corrent conformat i segellat per l'entitat bancària on s'hauran d'abonar les subvencions aprovades per l'AMB després d'efectuada una venda.
  • Declaració de no estar incurs en cap causa de prohibició i de trobar?se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
La fitxa d'identificació financera original s'haurà de lliurar a la Tresoreria de l'AMB presencialment o per correu ordinari. Si l'AMB així ho comunica, la fitxa es podrà avançar per correu electrònic a l'adreça que l'AMB determini en el seu moment.

En cas de que alguna de les sol?licituds sigui incompleta, el comerç serà requerit per l'esmena de la mateixa. Per tal de donar compliment a aquest requeriment s'atorgarà un termini màxim de 10 dies, transcorregut el qual es tindrà per desistit de la seva sol?licitud.

Un cop aprovades les sol·licituds es signarà un conveni on es regularan les condicions i obligacions assumides per les parts, per tal d'establir la col?laboració entre l'AMB i les entitats col?laboradores.

Per a qualsevol dubte o aclariment: Tel. 93 506 95 72

Com arribar a la seu de l'AMB

Puja

Resposta de l'Administració

Després de la finalització del termini per presentar la sol·licitud d'adhesió com a entitat col·laboradora (el 30 de setembre de 2014), i prèvia signatura del conveni de col·laboració, l'AMB publicarà en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona i en el web de l'AMB la llista de comerços col·laboradors admesos.

Puja